Platbodem Velserbroek

Op de locatie ‘Platbodem’ in Velserbroek wil woningcorporatie Velison Wonen 72 sociale huurwoningen in een groene omgeving bouwen op de locatie van de voormalige scholen de Rozenbeek en de Duinroos.

Het idee is dat deze woningen in de vorm van drie appartementencomplexen in het groen worden gebouwd. De gemeente staat hier positief tegenover, omdat hiermee wordt bijgedragen aan de doelstelling om de woningbouwopgave voor de gemeente tot uitvoering te brengen.

Herontwikkeling Platbodem in Velserbroek

In december 2021 is door de gemeenteraad voor het project Platbodem het startdocument vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor ontwikkeling vastgesteld. Velison Wonen gaat in een groene omgeving drie appartementengebouwen met 72 sociale huurwoningen realiseren. De appartementengebouwen hebben een verloop van 4 naar 3 woonlagen met een gedeeltelijke/terugliggende derde laag. 

Met het vaststellen van het startdocument start de ontwerpfase. In deze fase zijn de stedenbouwkundige kaders uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp en is een inrichtingsplan van de openbare ruimte gemaakt. Hierover is Velison Wonen en de gemeente Velsen in gesprek gegaan met omwonenden en andere geïnteresseerden. 

De kaders uit het startdocument en de wensen en ideeën vanuit participatie zijn vertaald naar een aantal ontwerpvoorstellen. Deze zijn tijdens een bijeenkomst aan omwonenden en betrokken partijen gepresenteerd en besproken.

Het definitieve ontwerp vormt de basis voor het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage werd gelegd en waar inspraak op mogelijk was. Hier zijn zienswijzen voor binnengekomen. Deze worden nu beantwoord. 

Op dit moment moet het nieuwe omgevingsplan (nieuwe term voor bestemmingsplan) nog worden vastgesteld. Wanneer dit gereed is, kan worden toegewerkt naar de vergunningverlening. 

Platform Samenspel

Op samenspelvelsen.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie over het participatieproces.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Moniek Grapendaal, 
mgrapendaal@velsen.nl of 06 36177893.