Platbodem Velserbroek

Op de locatie ‘Platbodem’ in Velserbroek wil woningcorporatie Velison Wonen woningen bouwen op de locatie van de voormalige scholen de Rozenbeek en de Duinroos.

Het idee is dat deze woningen in de vorm van drie appartementencomplexen in het groen worden gebouwd. De gemeente staat hier positief tegenover, omdat hiermee wordt bijgedragen aan de doelstelling om de woningbouwopgave (het bouwen van 1.900 woningen voor 2030) voor de gemeente tot uitvoering te brengen.

Herontwikkeling Platbodem in Velserbroek

In december 2021 is door de gemeenteraad voor het project Platbodem het startdocument vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor ontwikkeling vastgesteld. Velison Wonen gaat in een groene omgeving drie appartementengebouwen met 72 sociale huurwoningen realiseren. De appartementengebouwen hebben een verloop van 4 naar 3 woonlagen met een gedeeltelijke/terugliggende derde laag. 

Wat gebeurt er de komende periode?

Met het vaststellen van het startdocument zijn we in de volgende fase gekomen. De ontwerpfase. In deze fase worden de stedenbouwkundige kaders uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp en maken we een inrichtingsplan van de openbare ruimte. Hierover gaat Velison Wonen en de gemeente Velsen in gesprek met omwonenden en andere geïnteresseerden.

Vervolg stappen

De kaders uit het startdocument en de wensen en ideeën vanuit participatie worden vertaald naar een aantal ontwerpvoorstellen. Deze worden in een volgende bijeenkomst aan omwonenden en betrokken partijen gepresenteerd en besproken.

Het definitieve ontwerp vormt de basis voor het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage wordt gelegd en waar inspraak op mogelijk is.

Platform Samenspel

Op samenspelvelsen.nl onder ‘herontwikkeling Platbodem’ vindt u meer informatie over het participatieproces.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Nina Verdam, 
nverdam@velsen.nl of 06 18684649.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.