Planschade

Beschrijving

Wat is planschade?

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Dit is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan of een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan.
Een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan is een besluit voor één concreet project,  waarbij de gemeente meewerkt  om van het bestemmingsplan af te wijken en een omgevingsvergunning verleent.

U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, als door een planologische maatregel:

  • uw onroerend goed (bijvoorbeeld woning) in waarde is gedaald. 
  • uw inkomen is gedaald.

Voorbeelden van mogelijke planschade

Stel, aan de overzijde van uw woning worden eengezinswoningen met een bouwhoogte van negen meter gesloopt en er wordt een planologische maatregel genomen die een appartementengebouw met een bouwhoogte van vijfentwintig meter mogelijk maakt.
Als dit tot gevolg heeft dat de waarde van uw huis daalt, kan dat een reden zijn om bij de gemeente een verzoek tot schadevergoeding in te dienen in verband met planschade.
Of als door de wijziging van het bestemmingsplan u uw bedrijfsgebouw niet meer mag uitbreiden terwijl die mogelijkheid er wel was toen u het pand kocht.

Van inkomensschade is bijvoorbeeld sprake wanneer door een planologische wijziging de bereikbaarheid van een winkel of bedrijf minder wordt en er minder klanten komen.

Let op: Bij al deze voorbeelden geldt dat er alleen sprake is van planschade als er ook daadwerkelijk een wijziging in het planologische ‘regime’ is. Een verandering van gebruik of bebouwing die in overeenstemming is met de regels van het bestaande bestemmingsplan, leidt niet tot planschade.

Tegemoetkoming niet altijd mogelijk

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Dit is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan of een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan.

Een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan is een besluit voor één concreet project,  waarbij de gemeente meewerkt  om van het bestemmingsplan af te wijken en een omgevingsvergunning verleent.

U komt mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, als door een planologische maatregel:

  • Uw onroerend goed (bijvoorbeeld woning) in waarde is gedaald. 
  • Uw inkomen is gedaald.

Schade door een verandering van een planologische maatregel, zoals een nieuw bestemmingsplan, leidt niet altijd tot een tegemoetkoming in planschade.
Bijvoorbeeld: aan de overzijde van uw woning wordt een appartementengebouw met een bouwhoogte van vijftien meter gebouwd,  terwijl het vorige bestemmingsplan bedrijven met een bouwhoogte van twintig meter mogelijk maakte. Er is weliswaar sprake van wijziging of afwijking van het bestemmingsplan, maar door deze verandering zal er doorgaans geen verslechtering van de situatie optreden en dan is er geen sprake van (een tegemoetkoming in) planschade.

Verder zal een planologische verandering doorgaans niet tot een tegemoetkoming in planschade leiden als de schadeoorzaak te voorzien was. Een voorbeeld hiervan is dat u een huis heeft gekocht aan een bosrand terwijl er dan al een beleidsbeslissing is genomen om ter plaatse van het bos te gaan bouwen. Het bestemmingsplan is echter nog niet gewijzigd. Dit kan ertoe leiden dat er geen sprake is van (tegemoetkoming in) planschade. Ook als u (als aanvrager) mogelijkheden heeft gehad om de schade te voorkomen of te beperken is er geen sprake van (tegemoetkoming) in planschade.

Het is alleen mogelijk een aanvraag in te dienen nadat een planologische wijziging onherroepelijk is vastgesteld. Dit is wanneer er geen bezwaar- of beroepsprocedures meer mogelijk zijn. Het is dus niet mogelijk om al tijdens een bestemmingsplanprocedure een aanvraag te doen. Voor de aanvraag voor tegemoetkoming in planschade geldt een verjaringstermijn van vijf jaar, vanaf het moment dat een planologisch besluit onherroepelijk is.

Eigen risico

De Wet ruimtelijke ordening heeft bepaald dat sommige vormen van schade onder ‘normaal maatschappelijk risico’ vallen. Bij ‘normaal maatschappelijk risico’ gaat het om algemeen maatschappelijke ontwikkelingen en nadelen waarmee men rekening zou moeten houden. Er is in die gevallen sprake van een zogenaamd eigen risico. Daarom wordt er gesproken over een tegemoetkoming in kosten van planschade en niet meer van vergoeding van planschade.
Het eigen risico is bij verlies van inkomen 4% (2024) van het normale inkomen en bij waardedaling van het onroerend goed (bijvoorbeeld een woning) 4% (2024) van de waarde van het onroerend goed. Dit bedrag wordt berekend op basis van de situatie zoals deze is onmiddellijk voor het moment dat de planologische wijziging is vastgesteld.

De procedure planschade

De gemeenteraad heeft een procedureverordening planschade vastgesteld 'Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2011'.
Als u recht denkt te hebben op tegemoetkoming in planschade, dan dient u een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente schakelt vervolgens een onafhankelijke, externe adviseur in om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijke planschade.

Het onderzoek bestaat uit een vergelijking van de bouw- en gebruiksmogelijkheden in de oude planologische situatie (bijvoorbeeld het oude bestemmingsplan) met de bouw- en
gebruiksmogelijkheden in de nieuwe situatie. Dit is een zogenaamde planvergelijking. Verder wordt onder meer onderzocht in hoeverre er sprake was van voorzienbaarheid, of de schade binnen het normale maatschappelijke risico valt en de mogelijkheden van de aanvrager om de schade te voorkomen of te beperken. De externe adviseur geeft op basis van het onderzoek een advies over het wel of niet bestaan van planschade en om welk bedrag het gaat. Het college van burgemeester en wethouders neemt de uiteindelijke beslissing. Tegen deze beslissing over tegemoetkoming in planschade kan bezwaar worden gemaakt, en vervolgens beroep en hoger beroep worden ingesteld.

Disclaimer

Deze informatie is met grote zorg vastgesteld. Aan de inhoud van deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie wordt vrijblijvend verstrekt, enkel ter voorlichting zonder garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegeven informatie. De gemeente Velsen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Aanvragen

Lees eerst alle informatie onder de 'Beschrijving' en 'Kosten'

Vanaf wanneer kunt u een aanvraag voor tegemoetkoming indienen?

Het is alleen mogelijk een aanvraag in te dienen nadat een planologische wijziging onherroepelijk is vastgesteld. Dit is wanneer er geen bezwaar- of beroepsprocedures meer mogelijk zijn. Het is dus niet mogelijk om al tijdens een bestemmingsplanprocedure een aanvraag te doen. Voor de aanvraag voor tegemoetkoming in planschade geldt een verjaringstermijn van vijf jaar, vanaf het moment dat een planologisch besluit onherroepelijk is.

De aanvraag

U kunt een aanvraag voor tegemoetkoming van planschade alleen schriftelijke indienen.
Hiervoor is een aanvraagformulierexterne-link-icoon beschikbaar. In de aanvraag moet in ieder geval staan:

• Welk besluit of welke bepaling de schade veroorzaakt of heeft veroorzaakt.
• Om wat voor schade het gaat (bijv. waardedaling van uw huis of inkomstenverlies).
• Hoe groot het schadebedrag is.
• Een onderbouwing van het door u opgegeven schadebedrag.

U kunt uw aanvraag aan het onderstaande adres sturen:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot tegemoetkoming in planschade brengt de gemeente € 300,00 (2024) in rekening.

Dit bedrag krijgt u terug als positief of gedeeltelijk positief over de aanvraag wordt beslist. U dient het geld overigens wel binnen vier weken na het indienen van de aanvraag te betalen, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.