Paraplu bestemmingsplan Standplaatsen Velsen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 29 februari 2024 het paraplu bestemmingsplan Standplaatsen Velsen (idn: NL.IMRO.0453.BP0002STANDPLAATS1-R001) heeft vastgesteld.

In veel bestemmingsplannen is er niets geregeld voor standplaatsen. Dat betekent dat in de meeste situaties standplaatsen strijdig zijn met het bestemmingsplan, en er dus een ontheffing van het bestemmingsplan nodig is. 

Via dit paraplu-bestemmingsplan worden regels toegevoegd aan bestaande bestemmingsplannen om standplaatsen ruimtelijk mogelijk te maken. Hierdoor is er geen ontheffing meer nodig. Dit betekent dat het aanvragen van een standplaats voor zowel ondernemers als de gemeente eenvoudiger wordt. 

Er vindt verder geen beleidswijziging plaats. De ruimtelijke uitgangspunten van het standplaatsenbeleid 2020 zijn verwerkt in dit bestemmingsplan.

Plangebied

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de kernen IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek, Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid. De regels van dit paraplubestemmingsplan zijn niet van toepassing op alle binnen de gemeente Velsen geldende bestemmingsplannen. 

Bestemmingsplannen zonder openbare weg en/of stoep zijn buiten beschouwing gelaten. In bijlage 1 van het paraplubestemmingsplan is te zien op welke bestemmingsplan de regels voor standplaatsen wordt toegevoegd.

Plan inzien

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder met ingang van vrijdag 15 maart 2024 gedurende 6 weken ter inzage.

Het plan is digitaal in te zien op omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaartexterne-link-icoon (zoek op bovenstaande plannaam of -nummer). 

De stukken zijn ook in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien, maakt u eerst een afspraak. Dat kan telefonisch via 0255 567200, of online, via Contact.

Beroep

Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen 6 weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. 

Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.