Monumentenaanwijzing

Beschrijving

Een object of complex kan als gemeentelijk monument worden aangewezen als het van algemeen belang is om ze voor de maatschappij te behouden vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

Selectiecriteria zijn:

  • architectonische waarde
  • stedenbouwkundige waarde
  • cultuurhistorische waarde
  • zeldzaamheid
  • gaafheid of herkenbaarheid

In de regel zullen daarbij verschillende criteria tegelijkertijd van toepassing zijn. Alle criteria zijn daarbij gelijk en kunnen in combinatie met andere criteria een aanvullende of compenserende rol vervullen. Zo kunnen bijvoorbeeld minpunten inzake gaafheid gecompenseerd worden door een grote mate van zeldzaamheid. En andersom wordt meer waarde gehecht aan gaafheid als zeldzaamheid minder hoog scoort.

Het is niet zo dat alle criteria gelijktijdig van toepassing moeten zijn om een object of complex aan te wijzen als gemeentelijk monument. In uitzonderlijke gevallen kan een object of complex zelfs op basis van één criterium aangewezen worden als gemeentelijk monument (bijvoorbeeld bij grote architectonische waarde of als het gaat om een ontwerp van een belangrijke architect).

Aanvragen

U kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst indienen.

U kunt dit doen als u belanghebbende bent. Belanghebbenden zijn:

  • de eigenaar.
  • zakelijk gerechtigden (zoals de erfpachter en de hypotheekverstrekker).
  • een vereniging of stichting ten behoud van monumenten.

Ook het college van burgemeester en wethouders kan een aanwijzingsprocedure starten.

Ga eerst na of uw verzoek aan alle voorwaarden voldoet en richt dit dan aan:

Gemeente Velsen
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden.

Uw verzoek wordt voor advies doorgestuurd aan de Adviescommissie voor Erfgoed en Ruimtelijke kwaliteit. Na ontvangst van dit advies door de gemeente ontvangt u binnen 8 weken bericht.

Een verzoek tot het aanwijzen van een provinciaal of rijksmonument moet respectievelijk bij de provincie Noord-Holland of bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden ingediend. 

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist kunt u een afspraak maken. Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200

Kosten

Een aanwijzing tot gemeentelijke monument kost niets.

Bijzonderheden

Bij overschrijding van de termijn van 8 weken worden burgemeester en wethouders geacht niet tot aanwijzing te hebben besloten.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier