Monumentenaanwijzing

Beschrijving

Een object of complex kan als gemeentelijk monument worden aangewezen als het van algemeen belang is om ze voor de maatschappij te behouden vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

Selectiecriteria zijn:

  • architectonische waarde
  • stedenbouwkundige waarde
  • cultuurhistorische waarde
  • zeldzaamheid
  • gaafheid of herkenbaarheid

In de regel zullen daarbij verschillende criteria tegelijkertijd van toepassing zijn. Alle criteria zijn daarbij gelijk en kunnen in combinatie met andere criteria een aanvullende of compenserende rol vervullen. Zo kunnen bijvoorbeeld minpunten inzake gaafheid gecompenseerd worden door een grote mate van zeldzaamheid. En andersom wordt meer waarde gehecht aan gaafheid als zeldzaamheid minder hoog scoort.

Het is niet zo dat alle criteria gelijktijdig van toepassing moeten zijn om een object of complex aan te wijzen als gemeentelijk monument. In uitzonderlijke gevallen kan een object of complex zelfs op basis van één criterium aangewezen worden als gemeentelijk monument (bijvoorbeeld bij grote architectonische waarde of als het gaat om een ontwerp van een belangrijke architect).

Kijk voor meer informatie op www.cultureelerfgoed.nl

Aanvragen

U kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst indienen.

U kunt dit doen als u belanghebbende bent. Belanghebbenden zijn de eigenaar, zakelijk gerechtigden (zoals de erfpachter en de hypotheekverstrekker), of een vereniging of stichting ten behoud van monumenten.

Vanwege een wijziging in de Monumentenwet per 1 januari 2012 zal de Minister van OCW vanaf die datum niet langer op aanvraag een procedure starten voor het aanwijzen van een rijksmonument. U kunt nog wel de suggestie voor aanwijzing doen.
Het verschil is dat de procedure voor aanwijzing niet meer vanzelfsprekend gestart wordt.

Ook het college van burgemeester en wethouders kan een aanwijzingsprocedure starten.

Ga eerst na of uw verzoek aan alle voorwaarden voldoet en richt dit dan aan:

Gemeente Velsen
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden.

Uw verzoek wordt doorgestuurd aan de Commissie Stedelijk Schoon voor advies.

Na ontvangst van dit advies door de gemeente ontvangt binnen 8 weken bericht.

Kosten

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Bij overschrijding van de termijn van acht weken worden burgemeester en wethouders geacht niet tot aanwijzing te hebben besloten.

De aanvrager, de eigenaar, de zakelijk gerechtigde en degenen die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht, ontvangen een afschrift van het besluit met een verslag van de zienswijzen. De datum van verzending is tevens de datum dat het object/complex beschermd is. Het besluit wordt gepubliceerd.

Belang­hebbenden kunnen een be­zwaar indienen tegen het besluit bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk beroep aantekenen.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.