Mobiliteitsagenda Velsen

Gemeente Velsen gebruikte tot voor kort een Lokaal Verkeer en Vervoer Plan (LVVP) voor de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoerbeleid in Velsen. Het LVVP heeft nu een opvolger met een nieuwe naam: de Mobiliteitsagenda Velsen.

Wat staat er in?

In de mobiliteitsagenda staan beleidsdoelen en concrete acties en maatregelen waaraan de gemeente de komende jaren gaat werken. Het gaat om 20 beleidsdoelen en 70 acties en maatregelen.

Deze zijn ingedeeld in 6 thema’s:

  1. duurzame mobiliteit
  2. verkeersveiligheid
  3. fiets en voetganger
  4. openbaar vervoer
  5. autobereikbaarheid
  6. parkeren

Informatie uit de samenleving

Om deze agenda te maken, hebben we eerst achtergrondgegevens verzameld. Ook hebben we een uitgebreid participatieproces gevolgd: inloopavonden, een flitspeiling via Facebook, een inventarisatie van meldingen, samenwerking met een klankbordgroep en een conferentie Duurzame Mobiliteit. De opbrengst hiervan hebben we gebruikt bij het maken van de Mobiliteitsagenda.

Besluitvorming door college en raad

De definitieve Mobiliteitsagenda Velsen is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft de Mobiliteitsagenda vastgesteld op 27 juni 2019.