Gemeente Velsen gebruikt tot nu toe het Lokaal Verkeer en Vervoer Plan (LVVP) voor de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoerbeleid in Velsen. Het LVVP krijgt nu een opvolger met een nieuwe naam: de Mobiliteitsagenda Velsen. De conceptversie is klaar, hierop kunt u reageren.

Wat staat er in?

In de mobiliteitsagenda staan beleidsdoelen en concrete acties en maatregelen waaraan de gemeente de komende jaren gaat werken. Het gaat om 20 beleidsdoelen en 70 acties en maatregelen. Deze zijn ingedeeld in 6 thema’s: duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, fiets en voetganger, openbaar vervoer, autobereikbaarheid en parkeren.

Informatie uit de samenleving

Om deze agenda te maken, hebben we eerst achtergrondgegevens verzameld. Ook hebben we een uitgebreid participatieproces gevolgd: inloopavonden, een flitspeiling via Facebook, een inventarisatie van meldingen, samenwerking met een klankbordgroep en een conferentie Duurzame Mobiliteit. De opbrengst hiervan hebben we gebruikt bij het maken van de Mobiliteitsagenda.

Formele inspraak

De volgende stap is een formele inspraakprocedure. Tijdens de inspraakperiode van 6 weken zijn reacties en ideeën nog steeds welkom. De inspraakperiode loopt van 14 februari tot 29 maart.

Hoe kunt u reageren?

U kunt een e-mail sturen naar info@velsen.nl, onder vermelding van ‘inspraakreactie Mobiliteitsagenda Velsen’ of een brief sturen naar gemeente Velsen, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Inloopavond

Ook is het mogelijk een inspraakformulier in te vullen tijdens de inloopavond op dinsdag 26 februari 2019 in het gemeentehuis van Velsen, ingang Plein 1945. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u hier op elk moment binnenlopen om vragen te stellen of een inspraakreactie te geven.

Vervolg

Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt. Het college stelt de inspraakrapportage vast, samen met de definitieve Mobiliteitsagenda Velsen en legt dit ter besluitvorming voor aan de raad.

Downloads

De Mobiliteitsagenda Velsen en het bijlagendocument is hieronder te downloaden.