Milieuhandhaving

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving. Zij heeft de Omgevingsdienst IJmond gemandateerd deze taak uit te voeren. Als inwoner, bedrijf of instelling (omwonenden of belangengroeperingen) kunt u bij het niet naleven van de milieu-eisen door een bedrijf, een verzoek indienen om passende maatregelen te treffen.

In geval van hinder (illegale lozingen, luchtvervuiling, stankoverlast, geluidsoverlast) kunt u direct bij de milieudienst een klacht indienen. De Omgevingsdienst toetst uw klacht en beziet of de klacht gegrond is. Aan de hand van de bevindingen wordt bezien welke handhavingsmaatregelen worden getroffen.

Beleid en wetgeving

  • Wet Milieubeheer
  • Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
  • Wet Geluidhinder
  • Wet Bodembescherming

Melden

Een overtreding kunt u telefonisch, per e-mail of schriftelijk melden bij de Omgevingsdienst IJmond en  de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Velsen-Noord).

Contactgegevens

Digitaal

E-mail : info@odijmond.nl Website: www.odijmond.nl

Balie

Omgevingsdienst IJmond
Stationsplein 48b
1940 AH Beverwijk.

Telefonisch

Telefoonnummer: 0251 263863

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.