Milieuhandhaving

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving. Zij heeft de Omgevingsdienst IJmond gemandateerd deze taak uit te voeren. Als inwoner, bedrijf of instelling (omwonenden of belangengroeperingen) kunt u bij het niet naleven van de milieu-eisen door een bedrijf, een verzoek indienen om passende maatregelen te treffen.

In geval van hinder (illegale lozingen, luchtvervuiling, stankoverlast, geluidsoverlast) kunt u direct bij de milieudienst een klacht indienen. De Omgevingsdienst toetst uw klacht en beziet of de klacht gegrond is. Aan de hand van de bevindingen wordt bezien welke handhavingsmaatregelen worden getroffen.

Beleid en wetgeving

  • Wet Milieubeheer
  • Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
  • Wet Geluidhinder
  • Wet Bodembescherming

Melden

Een overtreding kunt u telefonisch, per e-mail of schriftelijk melden bij de Omgevingsdienst IJmondexterne-link-icoon en  de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebiedexterne-link-icoon (Velsen-Noord).

Contactgegevens

Digitaal

E-mail : info@odijmond.nl Website: www.odijmond.nlexterne-link-icoon

Balie

Omgevingsdienst IJmond
Stationsplein 48b
1940 AH Beverwijk.

Telefonisch

Telefoonnummer: 0251 263863