Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen inschrijving

Beschrijving

Alle kindercentra of gastouderbureaus die legaal functioneren zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Opname in dat register is noodzakelijk voor ouders om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Wanneer u zelf een kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelzaal, Buitenschoolse Opvang (BSO) of een Gastouderbureau (GOB) wilt starten in de gemeente Velsen, dan schrijft u zich eerst  in bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u een KDV, BSO of GOB exploiteren of wilt u gastouder (GO) worden? Dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente Velsen. In opdracht van de gemeente zal de GGD bij u langskomen voor inspectie. De gemeente zal binnen 10 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit nemen.

Alle gastouderbureaus en kindercentra worden elk jaar opnieuw door de GGD geïnspecteerd. Deze kijkt of het nog steeds voldoet aan de wettelijke eisen.

Nieuwe kinderdagverblijven mogen zich pas ergens vestigen als dat in overeenstemming is met het toepasselijke bestemmingsplan. Het is raadzaam om daarover eerst informatie bij de gemeente te vragen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Publiekszaken. U kunt ook mailen naar: aanvraagregister@velsen.nl

Register

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalenexterne-link-icoon is openbaar. U kunt dit inzien. Van elke wijziging in de kinderopvang in Velsen doet u een melding bij de gemeente via het wijzigingsformulier. 

Aanvragen

Als u zelf kinderopvang wilt gaan aanbieden moet u zich aanmelden bij de gemeente via een aanvraagformulier.
U kunt naar keuze hieronder het betreffende aanvraagformulieren downloaden voor een nieuw te openen kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of gastouderbureau c.q. locatie voor gastouderopvang in de gemeente Velsen.

Aanvraag- en wijzigingsformulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid Hoe kan ik een kinderopvang starten?externe-link-icoon. U kunt deze daar downloaden, printen, invullen en voorzien van de vereiste bijlagen en opsturen naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL  IJMUIDEN

Indien u over de mogelijkheid van scannen beschikt, dan kunt u de gegevens ook per e-mail versturen aan: aanvraagregister@velsen.nl

Op uw aanvraag tot registratie zal de gemeente binnen 10 weken na ontvangst een besluit nemen. (Art. 1.46 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalenexterne-link-icoon

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot registratie ten behoeve van het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of een gastoudervoorziening bedraagt:

Tarieven 2024

Instellingkosten
Kinderopvang kindercentrum en gastouderbureau € 708,00
Kinderopvang voor een gastouder€ 490,20
Registratie intrekken of onvolledig verklaard zonder inspectie GGD€ 163,35
Registratie intrekken of onvolledig verklaard na inspectie GGD€ 490,20
Verzoek tot wijziging van registratie waarbij inspectie GGD nodig is€ 435,70

Meer informatie: Verordening Leges 2024externe-link-icoon, Titel 1 Algemene dienstverlening, art. 1.35b Kinderopvang.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Inspecties GGD

De controle op de naleving van o.a. de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang wordt in Velsen uitgevoerd door de GGD Kennemerland.

Voor het inzien van de inspectierapporten van de GGD Kennemerland kunt u de website van de GGD Kennemerlandexterne-link-icoon raadplegen of het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalenexterne-link-icoon inzien.

Meer informatie