Klimaatadaptatie - een groenere gemeente

De gemeente investeert in een groenere gemeente die zich aanpast aan de gevolgen van klimaatveranderingen (klimaatadaptatie).

Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Velsen. Naast zeespiegelstijging verwachten deskundigen hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor zowel de stedelijke omgeving als voor het landelijk gebied daaromheen. Er zal vaker sprake zijn van wateroverlast omdat er soms in een uur meer regen valt dan normaal in een maand. Daarnaast is er een toenemende kans op hittegolven, waardoor mensen minder goed slapen en functioneren.

Dit zijn problemen waar iedereen in Velsen mee te maken kan krijgen en waarbij de verantwoordelijkheid verder reikt dan van de gemeente Velsen alleen. Ons gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan is daarom in lijn met landelijke afspraken. Ook richten we ons op het activeren en faciliteren van inwoners en bedrijven. Zo kunnen we gezamenlijk een bijdrage leveren.

Wat doen we hier al voor?

De gemeente heeft een digitale klimaatatlas waarin de verwachte effecten van de klimaatverandering inzichtelijk zijn gemaakt. Deze effecten zijn berekend met behulp van modellen en zijn gebaseerd op de landelijke afspraken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA). De atlas biedt nog geen pasklare oplossingen, maar is de basis voor gemeente, inwoners, bedrijven, instellingen en belangengroeperingen om te bespreken welke problemen er worden verwacht, welke maatregelen nodig zijn en wie daarmee aan de slag kan. Bij het klimaatadaptief maken van de stedelijke omgeving benutten we meekoppelkansen voor de energietransitie en vergroening van de stedelijke omgeving.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Overige informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over klimaatadaptatie.

Verwachte ontwikkelingen

De komende jaren richten we ons onder andere op de volgende punten:

  • Het bijhouden van de klimaatatlasexterne-link-icoon.
  • Het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen en het evalueren van het effect van deze maatregelen.
  • Het voeren van gesprekken met inwoners over de maatregelen die nodig zijn.
  • Het opnemen van deze afspraken binnen het lokaal klimaatakkoord.