Inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Op grond van de Wmo heeft de gemeente de taak om te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (zelfredzaam zijn). Ook moeten de gemeente zorgen dat inwoners deel kunnen nemen aan de maatschappij (participeren).

Voor deze maatwerkvoorzieningen sluit de gemeente Velsen, samen met Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk en Heemstede door middel van een inkoopprocedure overeenkomsten met zorgaanbieders. Het aanmelden voor tussentijdse toetreding verloopt via de site van de gemeente Velsen.

Begeleiding Individueel en Dagbesteding

In 2022 heeft er namens de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede en Velsen een open house procedure plaatsgevonden. De overeenkomsten die hieruit volgden zijn per 1 januari 2023 ingegaan.

Bedrijven kunnen zich als aanbieder elk jaar aanmelden in de periode van 1 september tot 1 november. Toetreding zal dan plaatsvinden vanaf 1 januari van het jaar volgend op de aanmelding. Criteria voor de beoordeling van een verzoek tot toetreding zijn:

  • Deelnemer voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het aanmeldingsformulier
  • Deelnemer is akkoord met de bepalingen in de Overeenkomst en de op dat moment geldende tarieven.

Vragen

Heeft u vragen of lukt het invullen van het formulier niet in de periode van 1 september tot 1 november? Neem contact op met team Regie en Opgaven via 0255 567200 of 14 0255 of cm-samenleving@velsen.nl

Aanmelden

U meldt zich aan voor het tussentijds toetreden Wmo via onderstaand formulier. Lees goed welke documenten u moet toevoegen:

  1. Eigen verklaringen: Eigen verklaring uitsluitingsgronden, algemene verklaring en referentieverklaring
  2. Uittreksel Kamer van Koophandel (KvK). Dit uittreksel mag tijdens het aanmelden niet ouder zijn dan 6 maanden.
  3. Kopie van een recent polis blad en/of een recent bewijs van betaling van een verzekering tegen beroepsrisico’s, en/of een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waaruit blijkt dat de verzekering gedurende de gehele uitvoering van de opdracht van kracht is.
  4. Kopie certificaat ISO-9001: 2015 of daarvan afgeleide EN 15224 norm (ISO voor zorg en welzijn).
  5. Overzicht dagbestedingslocaties.

Aanmelden is mogelijk tussen 1 september en 1 november via deze pagina.