Gemeenteraad Velsen presenteert raadsprogramma en raadsakkoord

31 mei 2022
Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 25 mei het raadsakkoord en het raadsprogramma vastgesteld.

Raadsprogramma

In het raadsprogrammaexterne-link-icoon staat hoe de gemeenteraad gezamenlijk de belangrijkste maatschappelijke thema’s voor Velsen de komende jaren wil gaan uitwerken. In een werkgroep met alle fracties is het raadsprogramma voorbereid. Op deze manier is de positie van de gehele raad versterkt. Elke fractie heeft kunnen uitoefenen op het programma. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd en daarmee zijn alle belangen vertegenwoordigd. Dit is anders dan in andere gemeenten waar alleen de partijen die de coalitie vormen in onderhandeling gaan.

De volgende 5 onderwerpen krijgen prioriteit van de partijen:

  1. Leefbaarheid
  2. Luchtkwaliteit
  3. Wonen en Woningbouw
  4. Duurzaamheid *
  5. Participatie en democratische kwaliteit

In het programma staan de maatschappelijke thema’s waar de raad de komende periode mee aan de slag wil. Over een deel van de ambities en oplossingsrichtingen zijn de fracties het eens. Over enkele onderwerpen wil de raad nog in debat. Het nieuw te vormen college krijgt de opdracht om aan de slag te gaan met deze vijf onderwerpen.

De raad toetst jaarlijks het raadsprogramma aan de actualiteit. Deze beoordeling kan leiden tot een eventuele bijstelling. Er is nu nog sprake van een 70% versie. De komende maanden gaat de gemeenteraad bepalen hoe het programma verder verrijkt kan worden. Het raadsprogramma bepaalt voor de komende raadsperiode voor een groot deel de agenda voor de gemeenteraad en het college.

*Forum voor Democratie gaf aan zich niet te kunnen vinden in de teksten op het onderwerp duurzaamheid.

Raadsakkoord

In het raadsakkoord beschrijft de raad hoe zij met elkaar, het college, de gemeente en met de samenleving gaat samenwerken. De samenwerking met de samenleving staat voorop. Onder samenleving wordt verstaan: alle inwoners, ondernemers, betrokkenen organisaties en instellingen in Velsen. Om deze samenwerking te bereiken gaat de raad graag in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Zo wil de raad onder andere ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving.

Formatie

De raad heeft Bram Diepstraten van Velsen Lokaal als formateur aangesteld. Hij heeft hiervoor een opdrachtexterne-link-icoon met kaders (rapport van de informateur, raadsakkoord en wethoudersprofielexterne-link-icoon) van de gemeenteraad meegekregen. De formateur gaat in gesprek met alle partijen die hebben aangegeven bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen. De raad heeft door het wethoudersprofiel aangegeven welke kwaliteiten zij belangrijk vinden voor het aanstellen van de nieuwe wethouders. De bedoeling is om eind juni de nieuwe wethouders te benoemen.

Bekijk de besprekingexterne-link-icoon in de gemeenteraad van dit onderwerp terug.