Energietransitie

Velsen benut kansen voor en met het klimaat. Dat is voor de gemeente Velsen op klimaatgebied het speerpunt voor de komende jaren.

In de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden heeft Velsen de ambitie uitgesproken dat zij voorop wil lopen in de energietransitie en energieneutraal wil zijn. De uitstoot van CO2 moet drastisch teruggebracht worden om op de klimaatverandering in te kunnen spelen. Daarnaast streeft Velsen ernaar om over te gaan van koolstofenergiebronnen naar duurzame energiebronnen. Velsen doet dat niet alleen, maar in goed samenspel met alle betrokken partners. Velsen ziet hierin ook economische kansen: voor de maakindustrie op circulariteit en op werkgelegenheid in de offshore.

Energietransitie speelt in deze ambitie een cruciale rol. Kort gezegd betekent energietransitie dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt vervangen door duurzamere vormen van energie, zoals windenergie, zonne-energie, maar ook nieuwe vormen als warmtepompen en riothermie.

Het gaat hierbij om het aardgasvrij maken van wijken, maar ook om de opwek van duurzame energie in Velsen te vergroten en de overgang naar de elektrische auto te faciliteren.

Er gebeurt al veel

 • Velsen werkt aan een Lokaal Klimaatakkoord. Dat is een digitaal platform van initiatieven en acties van inwoners, instellingen en bedrijven. Het doel is het versnellen van het proces van CO2-reductie. Het akkoord bestaat uit afspraken met impactmakers (partijen die veel CO2 kunnen besparen), maar is ook een platform voor heel veel kleine initiatieven. Kijk voor meer info op velsengoedbezig.nlexterne-link-icoon.
 • De eerste Regionale energiestrategie is gereed (afgekort RES 1.0). Dit is een strategie waarin we als regio aangeven hoe en waar we de opwek van duurzame energie (windturbines en zonnepanelen) en onze warmtebronnen willen realiseren. Velsen hoort bij de RES Noord Holland Zuid. Kijk voor meer informatie op RES Noord-Holland Zuidexterne-link-icoon of op het Nationaal Programma RESexterne-link-icoon.
 • Het college heeft de eerste gemeentelijke Transitievisie warmte ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. In de Transitievisie warmte staat hoe tot 2050 stapsgewijs ruim 30.000 woningen en andere gebouwen in onze gemeente aardgasvrij worden gemaakt. In de TVW zijn de volgende startwijken in beeld gebracht: 
  • IJmuiden: In IJmuiden gaan we werken aan een collectief warmtenet met als warmtebron restwarmte uit het havengebied en aquathermie 
  • Velsen-Noord: In Velsen-Noord gaan we werken aan een collectief warmtenet met als warmtebron restwarmte uit de industrie en aquathermie. 
   Kijk voor meer info op de pagina Aardgasvrijexterne-link-icoon.
 • We helpen bewoners met energiebesparing in hun woning. Dat levert een lagere energierekening en meer comfort in de woning op. Bovendien leidt dit tot minder CO2 uitstoot. Kijk voor meer info op duurzaambouwloket.nlexterne-link-icoon.
 • Ook bedrijven verduurzamen via GreenBiz. Dit is een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Samen dragen we bij aan de energietransitie, een schone leefomgeving en het bereiken van een circulaire economie. Kijk voor meer info op greenbizijmond.nlexterne-link-icoon.
 • Met het programma IJmond bereikbaar stimuleren we inwoners om zich op een duurzame manier verplaatsen. Het programma is goed voor klimaat en luchtkwaliteit. We richten ons op:
  • Flexibel werken: zoek de optimale vorm tussen thuiswerken en naar het werk
  • Slim reizen: buiten de spits reizen, je reis met verschillende duurzame vervoersmiddelen invullen.
  • Reizen met zo min mogelijk CO2-uitstoot: lopen, fietsen, openbaar vervoer, carpoolen, elektrisch rijden, zuinig rijden. Of gebruik de deelauto van Mywheels.
 • De gemeente wil walstroom aanbrengen voor schepen. Schepen die afgemeerd liggen in de haven gebruiken hun generatoren voor de opwek van energie aan boord. Hierdoor vindt uitstoot plaats van CO2, stikstof en fijnstof. Walstroom is daarom een belangrijke stap bij zowel de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, als bij bescherming van de volksgezondheid. 
 • We geven het goede voorbeeld. Vorig jaar heeft de gemeente de CO2-uitstoot van de eigen organisatie berekend. In een CO2-reductieplan hebben we veel maatregelen opgenomen en veel maatregelen hebben we direct uitgevoerd. 

Overige informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over energietransitie.