Dierenbeleid, welzijn en honden

Dieren zijn op allerlei manieren onderdeel van onze samenleving, zowel in positieve zin (huisdieren, recreatie, natuur, productie) als in negatieve zin (overlast, plaagdieren).

Dierenwelzijn

Sinds 2022 bestaat de Wet Dieren. Het uitgangspunt van de wet is dat dieren een ‘eigen’ intrinsieke waarde hebben, onafhankelijk van het nut of waarde die ze hebben voor de mens. Het gevolg van deze erkenning is dat met de belangen van dieren rekening moet worden gehouden en dat ze met respect moeten worden behandeld. De wet biedt een integraal kader voor de gedragingen van de mens tegenover gehouden dieren en regels ter beheersing van de risico’s die dieren mee kunnen brengen.

Gemeente Velsen heeft in lijn met de Wet Dieren het dierenwelzijnsbeleid opgesteld. Dit zijn de acties en maatregelen die op het gebied van dierenwelzijn in Velsen worden uitgevoerd. Velsen werkt hierbij nauw samen met haar maatschappelijke partners. Het bevorderen van dierenwelzijn en de aanpak van dierenleed vormen de rode draad van het beleid. Het voorkomen van dierenleed speelt daarbij een belangrijke rol. In de Nota Dierenwelzijn 2022-2025 staat hoe gemeente Velsen concreet het dierenwelzijn waarborgt.  

Algemene regels voor alle dieren

In de Wet Dieren (2022) staan algemene regels die voor alle dieren gelden. In deze algemene regels staat o.a. dat het verboden is:

  • Een dier onnodig pijn of letsel toe te brengen of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten;
  • Een dier de nodige verzorging te onthouden;
  • Ingrepen te plegen bij dieren (tenzij anders in de wet staat);
  • Dieren als prijs, beloning of gift uit te reiken.

Daarnaast is iedereen op grond van deze wet verplicht om een hulpbehoevend dier zorg te verlenen.

Het dierenwelzijnsbeleid is als integraal onderdeel van beleid vormgegeven. Er is beleid op een aantal onderwerpen zoals schuilstallen, honden, paarden, in het wild levende dieren en evenementen met dieren.

Honden

In Velsen zijn ongeveer 4.500 honden. De gemeente wil dat honden voldoende gelegenheid hebben om los te lopen. Maar ook dat andere mensen geen overlast ondervinden van loslopende honden en hondenpoep.

Daarmee streeft Gemeente Velsen naar zo min mogelijk overlast. Met geven en nemen streven we altijd naar hogere leefbaarheid in de gemeente.

Regels voor het uitlaten van honden zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in aanwijzingsbesluiten voor losloopplaatsen en speelplekken (waar honden verboden zijn). Het college heeft in maart 2020 de regel voor hond uitlaten  geformuleerd voor de uitvoering van de APV en aanwijzingsbesluiten.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Links