Convenanten

Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen, om bepaalde (beleids-) doelstellingen te realiseren. Gemeente Velsen maakt sinds november 2023 alle convenanten actief openbaar. Dit betekent dat we uit eigen beweging informatie beschikbaar stellen, zonder dat een inwoner, ondernemer of journalist hierom hoeft te vragen.

Samenwerkingsovereenkomst internationale taalklas De Fakkel

De gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen sloten in februari 2023 met de schoolbesturen en samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond een samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwkomersonderwijs op de Internationale Taalklas De Fakkel. Met het aangaan van deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst is plaatsing voor kinderen uit Velsen-Noord op Internationale Taalklas De Fakkel tot 1 augustus 2024 gegarandeerd.

Uitvoeringsconvenant Just Transition Fund IJmond

Vanuit het Just Transition Fund worden middelen beschikbaar gesteld voor het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. 
De op 9 mei 2023 getekende overeenkomst regelt de uitvoering van JTF IJmond en legt de afspraken vast die zijn gemaakt tussen de vijf IJmondgemeenten  Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen) en de provincie Noord-Holland met Kansen voor West.

Convenant Waterstof en mobiliteit Noord-Holland

In oktober 2022 heeft de Provincie Noord-Holland het initiatief genomen een Convenant Waterstof en Mobiliteit af te sluiten met overheden, transportbedrijven en brandstofleveranciers.
Dit convenant brengt partijen bij elkaar om afspraken te maken over het verder mogelijk maken van toepassing van waterstof in zware mobiliteit (zwaar wegtransport, reinigingsvoertuigen en landbouwvoertuigen) in Noord-Holland.

Convenant toekomstbestendige woningbouw

Het in september 2022  ondertekende convenant brengt duurzaamheidsambities en de woningbouwopgave samen. 

Het convenant toekomstbestendig bouwen is tot stand gekomen in afstemming met experts op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. Dit zijn experts bij overheden (gemeenten, metropoolregio en de provincies) en marktpartijen (ontwikkelaars, aannemers en brancheorganisaties).

IJmondiaal convenant jeugdgroepaanpak en Lokale persoonsgebonden aanpak

De gemeente Velsen en politie basisteam IJmond werken samen in de aanpak van jeugdoverlast en (afglijden naar) criminaliteit. Het is ook van belang om samen te werken met andere gemeenten in de regio, want jongeren houden zich niet aan gemeentegrenzen. Zij gaan in veel gevallen naar school in een andere gemeente dan waar ze wonen en hebben vrienden in de regio.

De gemeenten in de IJmond (Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest) willen samenwerken om tot een effectieve aanpak te komen. In de IJmond zien we lokale verschillen, maar zeker ook overeenkomsten in jeugdoverlast en het afglijden naar de (drugs)criminaliteit. Om de IJmondiale aanpak te verstevigen gaan de IJmondgemeenten twee convenanten aan met elkaar, met politie basisteam IJmond en andere partners. Het gaat om het convenant ‘Integrale Groepsaanpak Jeugd’ en het convenant ‘Persoonsgebonden Aanpak Jeugd’, getekend in maart 2022.

Uitvoeringsconvenant opdrachtgeverschap doelgroepenvervoer

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het regionaal georganiseerde doelgroepenvervoer onder de naam RegioRijder.  Door de 8 deelnemende gemeenten is een Uitvoeringsconvenant opdrachtgeverschap doelgroepenvervoer en bijbehorend machtigings- en mandaatbesluit voor Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond opgesteld. Het mandaat vindt u op Overheid.nlexterne-link-icoon.

Het huidige uitvoeringsconvenant en bijbehorende machtigingen mandaatbesluit liepen af op 31 december 2023. Het college van Velsen stemde in met het aangaan van het Uitvoeringsconvenant opdrachtgeverschap doelgroepenvervoer voor Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en IJmond. 

Ook besloot het collegemandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan het college van de gemeente Haarlemmermeer voor de looptijd van het contract met de regiecentrale en vervoerders. Deze looptijd is 5 jaar met 2 keer de mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar (maximaal 9 jaar), startend op 1 januari 2024 en op zijn laatst eindigend op 31 december 2032.

In het uitvoeringsconvenant zijn de samenwerkingsafspraken over de organisatie en doelstellingen van het doelgroepenvervoer, de invulling van het opdrachtgeverschap en de gezamenlijke zeggenschap richting de gecontracteerde partijen nader uitgewerkt en vastgelegd. Daarnaast geeft het uitvoeringsconvenant vorm aan de regionale netwerksamenwerking waarbij het contractmanagement is belegd bij het Regionaal Contractmanagement Team (RCT).