Wethouder Bram Diepstraten met deelauto

CO2-reductieplan gemeentelijke organisatie

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, zet gemeente Velsen zich in lijn met het Klimaatverdrag van Parijs en het Nationaal Klimaatakkoord in, om de CO2-uitstoot terug te brengen. In 2020 is daarom een CO2-reductieplan opgesteld met acties en maatregelen die betrekking hebben op schone energie, duurzaam vervoer en circulaire economie.

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. De CO2-reductie van 70% die de gemeente als organisatie in 2023 wil realiseren, is groter en sneller dan wettelijk verplicht. Landelijk is namelijk de afspraak om 55% CO2-reductie te realiseren in 2030. Gemeente Velsen wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Met dit plan wil de organisatie laten zien dat zij haar voorbeeldrol serieus neemt en dat de benodigde reductie haalbaar en betaalbaar is. Dit is belangrijk omdat gemeente Velsen in een Lokaal Klimaat Akkoord afspraken maakt met de samenleving over CO2-reductie. Op basis van eigen ervaringen en het delen van kennis kan de gemeente inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties helpen om in actie te komen en maatregelen te nemen.

Monitoren en bijsturen

Gemeente Velsen nam bij het opstellen van het CO2-reductieplan de CO­2-voetafdruk van 2019 als basisjaar. Om te kunnen beoordelen of de gemeente op de goede weg is, wordt ieder jaar opnieuw een CO2-voetafdruk opgesteld. Zo wordt gemonitord of de gestelde ambitie van 70% CO2-reductie in 2023 wordt gehaald of dat er extra acties nodig zijn.

Resultaten

Het eerste jaar, in 2020, is er 19% CO2 gereduceerd. Tijdens het tweede jaar, in 2021 hadden we te maken met coronamaatregelen waarbij we onder andere veel moesten ventileren. Daardoor is onze CO2-reductie dat jaar een stuk minder, namelijk (in totaal) 10%. De reductie over 2022 wordt voor de zomer van 2023 bekend gemaakt. 

Er gebeurt al verrassend veel, maar er kan nog veel meer! Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen.