Broeklanden Velserbroek

De locatie Broeklanden ligt ingeklemd tussen de Hofgeesterweg, de Broekeroog en de Oostlaan in Velserbroek. De gemeente wil hier de bouw van woningen mogelijk maken.

De locatie is nu grotendeels in gebruik als openbaar sportveld. Het overige gedeelte is in gebruik als manege. De eigenaar van de manege wil echter stoppen met de bedrijfsvoering. 
Op het nieuwe sportcomplex in het project Hofgeest is rekening gehouden met de aanleg van een nieuw rugbyveld voor de rugbyvereniging The Smugglers.

Het bouwen van woningen past op deze locatie niet binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd naar de functie wonen.

Wat gebeurt er de komende periode?

  • Stap 1. Vaststellen startdocument: is afgerond op 29 september 2022.
  • Stap 2. Wijzigen bestemmingsplan: huidige fase
  • Stap 3. Aanvragen omgevingsvergunningen
  • Stap 4. Start bouw

Stap 1. Vaststellen startdocument is afgerond

Het startdocument is op 29 september 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit document is voor iedereen in te zien. In het startdocument staan alle bouwregels waar de ontwikkelaar zich aan moet houden. Denk aan wat voor type woningen er mogen komen, welke bomen behouden moeten blijven en welke regels rondom duurzaamheid gelden.

Stap 2 Wijzigen bestemmingsplan 

Huidige fase: de gemeente werkt samen met de initiatiefnemers aan een bestemmingsplan voor deze locatie. Zodra het bestemminsplan klaar is leggen we het ter inzage. Het proces bestemmingsplan Broeklanden bestaat uit:

  1. Opstellen bestemmingsplan.
  2. Ter inzage leggen bestemmingsplan (reactie termijn van 6 weken gaat in).
  3. Informatiebijeenkomst.
  4. Opstellen inspraakrapportage en bestemmingsplan aanpassen indien nodig.
  5. Inspraakrapportage en bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
  6. Vaststellen bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Stap 3 Aanvragen omgevingsvergunningen

Zodra het bestemmingsplan definitief is kunnen de initiatiefnemers beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Zodra de gemeente de vergunning positief heeft beoordeeld komt de vergunning ter inzage te liggen. Dit wordt gepubliceerd op overheid.nlexterne-link-icoon en in de Jutter/Hofgeest op de gemeentepagina. Wanneer de reactietermijn van 6 weken is verstreken en er zijn geen reacties ingediend dan verlenen we de omgevingsvergunning aan de ontwikkelaar.

Stap 4 Start bouw

Hier is op dit moment nog niets over bekend. Zodra er nieuws is kunt u dat op deze site vinden.

Contact 

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Nina Verdam: nverdam@velsen.nl of  06 18684649.