Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en GGZ

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van maatschappelijke opvang aan inwoners die dakloos zijn - of waarbij de veiligheid in het geding is (huiselijk geweld) - en geen eigen netwerk hebben waarop zij kunnen terugvallen.

Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Omdat deze mensen psychisch kwetsbaar zijn, is er een veilige, beschermde woonomgeving nodig. Op een beschermd wonen-locatie is toezicht en begeleiding aanwezig.

In 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen de regionale nota Opvang, wonen en herstel vastgesteld. Het doel is dat mensen zo veel mogelijk en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met passende ondersteuning. Dit kan alleen zijn, maar ook in groepsverband. Om dit mogelijk te maken is er in het uitvoeringsprogramma aandacht voor preventie, acceptatie en inclusie in de wijk, hersteltrajecten op maat en voldoende passende woningen.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.