Beleid archeologie

Velsen is een gemeente met een rijke archeologische bodem.

Om archeologische belangen zo goed mogelijk te behartigen en zo min mogelijk te laten conflicteren met andere belangen, is het zaak om ze zo vroeg mogelijk in te brengen in het proces van ruimtelijke ordening. De Beleidsnota Archeologie Velsen en de Beleidskaart Archeologie Velsen bieden instrumenten om de archeologische waarden van Velsen te beschermen en een maatschappelijk verantwoord regime te hanteren dat niet leidt tot een onevenredig hoge onderzoekdruk en kosten.

Hebt u vragen?

Stuur een e-mail naar archeologie@velsen.nl