Belangrijkste uitkomsten raadpleging Velsen-Noord

Opvang asielzoekers in gemeente

Bijna de helft van de inwoners van Velsen-Noord staat achter de opvang van asielzoekers in de gemeente. Iets minder dan de helft (47%) van de inwoners van Velsen-Noord vindt het goed dat de gemeente asielzoekers opvangt. Het aantal tegenstanders (38%) is kleiner dan het aantal voorstanders. Dit beeld draait om wanneer wordt gevraagd naar de opvang in de eigen kern, Velsen-Noord. Ruim de helft (52%) vindt dit niet goed, 27 procent vindt dat wel goed. 

Balans in ervaringen

Het aantal positieve en negatieve ervaringen is in balans. Wel is bij bijna de helft van de bevraagden sprake van onveiligheidsgevoelens. De persoonlijke ervaringen met bewoners van het schip zijn beperkt en gemengd. Een merendeel heeft geen ervaringen met de bewoners en de groep die wel ervaringen heeft laat net zo veel positieve als negatieve ervaringen zien. Zesenveertig procent van de inwoners geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. Dat lijkt minder te koppelen aan daadwerkelijke incidenten, maar eerder aan samenscholingen die intimiderend overkomen. 

Verlenging opvang op Silja Europa

Een minderheid steunt de plannen voor de verlenging van de opvang op Silja Europa. In Velsen-Noord is een ruime meerderheid (59%) tegen de verlenging van de opvang op de Silja Europa. Iets meer dan een kwart (26%) van de inwoners is voor het plan en 13% steunt het plan onder voorwaarden. Zij willen graag extra afspraken. In veel gevallen gaat dit om afspraken die al in de huidige uitgangspunten staan, zoals duidelijkheid over tot wanneer het schip blijft en een maximum aantal van 1.000 asielzoekers. Andere voorwaarden die men stelt aan steun voor de verlenging zijn:

  • herinvestering van de gelden die het Rijk de gemeente voor de opvang biedt in het dorp zelf, 
  • het goed contact houden met de bevolking om te polsen of het goed blijft gaan en
  • een milieuvriendelijker alternatief om het schip van energie te voorzien. 

Daarnaast zijn er enkele inwoners die om aandacht vragen voor de nazorg van deze asielzoekers. Zij zien graag dat de gemeente een rol speelt in de begeleiding en integratie van deze asielzoekers. 

Draagvlak langere looptijd

Onder groep met (voorwaardelijke) steun voor verlenging van zes maanden is ook veel draagvlak voor langere looptijd. De inwoners die (onder voorwaarden) open stonden voor een verlenging is een vervolgvraag gesteld. Hen is gevraagd of zij ook staan achter een verlenging met meer dan zes maanden, met als extra factor dat hier dan tegenover staat dat er minder woningen beschikbaar worden gesteld voor statushouders. Omdat de gemeente Velsen veel asielzoekers opvangt, kan mogelijk de afspraak worden gemaakt dat de andere gemeenten in de regio meer statushouders een woonruimte geven. Hiermee komt er minder druk op de woningen in Velsen. 

Van de inwoners die (onder voorwaarden) open stonden voor een verlenging van 6 maanden valt bij 1 op de 6 (16%) het draagvlak weg als de verlenging langer wordt dan 6 maanden, ook al staat hier mogelijk tegenover dat er minder of helemaal geen woningen beschikbaar worden gesteld voor statushouders. 

Een krappe meerderheid (52%) van de inwoners die (onder voorwaarden) open stonden voor een verlenging van zes maanden, steunt een langere verlenging. Nog eens 20 procent staat hier voor open onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn deels overlappend met de eerder gestelde voorwaarden, waarbij vooral de herinvestering van de gelden in de eigen kern in het oog springt. 

Ook stellen veel inwoners dat in het geval van een langere verlenging er helemaal geen woningen in Velsen-Noord voor statushouders beschikbaar zouden moeten komen, zodat er meer ruimte komt voor de huidige huizenzoekers. 

Van de groep inwoners die een langere opvang op de Silja Europa steunt, is maar een klein deel dat hier een zo kort mogelijk tijdspad van 1 jaar opplakt (19%). Meer dan de helft van hen noemt zelfs helemaal geen tijdspanne. Zij willen vaak dat de opvang in stand blijft zo lang dit nodig is. 

Conclusie 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het draagvlak voor verlenging van de opvang op de Silja Europa beperkt is. Ook als er tegemoet wordt gekomen aan de groep die aanstuurt op extra afspraken, is er geen meerderheid voor een verlenging.

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek bestond uit een online enquête. Voor het onderzoek zijn alle 4.270 inwoners van 18 jaar en ouder uit de kern Velsen- Noord uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. De uitnodigingsbrief bevatte unieke inloggegevens, zodat iedereen maximaal één keer kon meedoen. In totaal hebben 1.217 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Dit betekent een respons van 29 procent.

Het volledige rapport van het onderzoek kunt u lezen door het bestand te downloaden via onderstaande link.