Aan de Hofgeesterweg 63 in Velserbroek is nu een manege gevestigd. De eigenaar van de manege wil stoppen met de bedrijfsvoering en heeft een deel van zijn gronden verkocht aan een ontwikkelende partij. Deze ontwikkelaar wil op de locatie woningbouw realiseren. Hierbij is hun voorstel om twee naastgelegen percelen die in eigendom zijn bij de gemeente te betrekken bij de herontwikkeling. De gemeente staat hier positief tegenover, omdat hiermee wordt bijgedragen aan de doelstelling om de woningbouwopgave voor de gemeente tot uitvoering te brengen. Het gaat om ongeveer 50 nieuwe woningen.

Het realiseren van woningbouw op deze locatie past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Om woningen te kunnen bouwen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Om de herontwikkeling naar een woonfunctie vorm te geven stelt de gemeente ruimtelijke uitgangspunten op. Deze uitgangspunten worden vastgelegd in een zogenoemd startdocument en schetsen de ruimtelijke kaders voor de voorgenomen ontwikkeling. Daardoor wordt voor iedereen duidelijk binnen welke grenzen en voorwaarden op de locatie kan worden gebouwd.

Startdocument

Om duidelijkheid te geven over hoe de locatie mag worden bebouwd zijn er ruimtelijke uitgangpunten opgesteld. Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd wat voor typen woningen er mogen komen, welke bomen behouden moeten blijven en hoe duurzaamheid wordt geborgd. De uitgangspunten zijn opgenomen in een zogenoemd startdocument. Dit startdocument is nu voor iedereen in te zien.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt tussen de Hofgeesterweg en De Kamp in Velserbroek. Het gaat om het perceel Hofgeesterweg 63 met de naastgelegen paardenweide en het naastgelegen voormalige parkeerterrein.

Luchtfoto van de locatie Hofgeesterweg 63

Startdocument inzien

Het concept startdocument ligt met ingang van 12 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. U dient hiervoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Dat kan via telefoonnummer 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

PDFStartdocument Hofgeesterweg 63.pdf

Reactie indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt (vanaf 12 maart t/m 22 april 2021), kunnen belanghebbenden een reactie indienen op het concept startdocument. Dit doet u door een brief te richten aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmui­den, onder vermelding van “Reactie startdocument Hofgeesterweg 63 Velserbroek”. Vergeet ook niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

U kunt uw reactie ook mailen naar ro@velsen.nl, onder vermelding van dezelfde gegevens.

Vervolg

Rond de zomer van 2021 wordt het concept startdocument Hofgeesterweg 63 Velserbroek inclusief reacties ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad

Meer informatie over Hofgeesterweg 63 in Velserbroek?

Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan de website van de projectontwikkelaar: www.scholz.nl/velserbroek