Wmo en Welzijn beleid

De basis van de samenleving wordt gevormd door inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers. Daarnaast zijn er allerlei algemene voorzieningen in de buurt, zoals welzijnswerk, maatschappelijk werk en ontmoetingsactiviteiten.

Het gaat om laagdrempelige activiteiten die de sociale samenhang bevorderen, eenzaamheid tegengaan en ertoe bijdragen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en meedoen in de samenleving.

Verbeteren sociale samenhang

Stichting Welzijn Velsen (SWV) is een belangrijke partner van de gemeente waar het gaat om welzijnswerk. Zij organiseren activiteiten zoals het buurthuiswerk, het jongerenwerk en buurtbemiddeling. Deze activiteiten zijn fundamenteel voor het verbeteren van de sociale samenhang in de wijken. Iedereen, ook kwetsbare inwoners, kan een bijdrage leveren aan de wijk. Het wordt steeds belangrijker dat de welzijnswerkers de buurtbewoners daarin stimuleren en ondersteunen.

Sociaal Wijkteam Velsen

Het Sociaal wijkteam bevindt zich ook in de wijk en richt zich op preventie, signalering en kortdurende ondersteuning. De basis wordt gevormd door ondersteuning op maat, dicht bij de inwoners, versterken van eigen kracht en de inzet van het sociale netwerk. Als meer of langduriger ondersteuning nodig is zorgen zij dat deze wordt ingezet. Dat kan zijn in de vorm van collectieve oplossingen, individuele ondersteuning of specialistische hulp. Er wordt intensief samengewerkt met vele professionals en vrijwilligers.

Maatwerk

Naast de algemene voorzieningen bieden we ook maatwerkvoorzieningen. Voor een aantal inwoners zal aanvullende ondersteuning nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, begeleiding of een scootmobiel. De toegang tot de maatwerkvoorzieningen verloopt via het Klant Contact Centrum. Tijdens een gesprek kijken we samen met de inwoner naar zijn hulpvraag en de mogelijke oplossin­gen. Dit gesprek wordt gevoerd volgens het principe van de Kanteling. Dit houdt in dat wordt gekeken naar de moge­lijkheden van de inwoner, het sociale netwerk, vrijwilligers en/ of andere voorliggende voorzieningen. Indien dit geen of onvoldoende oplossing biedt voor de ondersteuningsvraag wordt (aanvullend) een maatwerkvoorziening verstrekt.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Overige informatie

Via onderstaande link(s) is meer informatie te vinden over welzijnswerk en Wmo voorzieningen.

Verwachte ontwikkelingen

We zetten in op innovatie van het welzijnswerk om snel en proactief in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenwerking: meer focus op kwetsbare doelgroepen, meer verbinden in de wijk en meer ondersteunen van bewonersinitiatieven. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om het aanbod in de daginvulling te vernieuwen. Hiervoor loopt een traject samen met partners en inwoners.