Vastgesteld bestemmingsplan Westlaan Velserbroek

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 29 juni 2022 het bestemmingsplan 'Westlaan' (idn: NL.IMRO.0453.BP1002WESTLAAN1-R001) gewijzigd heeft vastgesteld.

Ligging plangebied en wijziging

Het plangebied ligt aan de zuidwestelijke rand van Velserbroek ter hoogte van de Westbroekplas. Het grenst aan het perceel aan de Westlaan 35 ter hoogte van de kruising Dammersweg - A.Molletstraat.  

In het bestemmingsplan wordt een urban villa van maximaal 8 woningen en een blok met 4 sociale woningen mogelijk gemaakt. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn er nu maximaal 12 woningen mogelijk in plaats van 10 te verdelen over de 2 bouwvlakken. Met het toevoegen van de 4 sociale woningen wordt er meer aansluiting gezocht bij de woonvisie van de gemeente Velsen. 

Plan inzien

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder met ingang van vrijdag 15 juli 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.

Het plan is digitaal in te zien op Ruimtelijke plannenexterne-link-icoon

De stukken zijn tevens in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien moet u een afspraak maken via 0255 567200, of kijk op velsen.nl/contact.

Beroep

Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen 6 weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.