Vastgesteld bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel

Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen op 29 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Spaarnwoude Park Hotel’ (idn: NL.IMRO.0453.BP1104HOTELGREEN1-R001)gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de raad het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Ten behoeve van de ontwikkeling is tevens op 11 april 2024 omgevingsvergunning (zaaknummer 101180-2022) verleend voor de bouw van een hotel.

Aanleiding

Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader voor de bouw van een hotel met bijbehorende voorzieningen. Het hotel voorziet in maximaal 149 kamers en bijbehorende wellnessruimten voor onder andere fitness en fysiotherapie. Het hotel ligt centraal op het golfbaancomplex dat is gelegen aan Het Hoge Land 2 in Velsen-Zuid. 

Op 31 augustus 2022 is een aanvraag voor omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel en bijbehorende voorzieningen ingediend. Deze aanvraag is passend binnen het bestemmingsplan ‘Spaarnwoude Park Hotel’ en op 11 april 2024 verleend.

Voor het planvoornemen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan, dat als bijlage 10 bij de bestemmingsplantoelichting is gevoegd, voorziet in specifieke uitgangspunten voor de inrichting en voor de welstandtoetsing.

Coördinatieregeling

Voor deze ontwikkeling is gebruik gemaakt van de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten wordt gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en eventuele andere besluiten) kan in één keer beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 8 juni 2023 gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning en het concept beeldkwaliteitsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. 

Er zijn 2 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn van een reactie voorzien in de nota van behandeling zienswijzen en hebben op onderdelen aanleiding gegeven het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning aan te passen. 

Ook zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de bijlage Nota van behandeling zienswijzen, die als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen.

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan Het Hoge Land 2, kadastraal bekend als gemeente Velsen, sectie N, perceel 403 in Velsen- Zuid en ligt aan de noordoostzijde van het recreatiegebied Spaarnwoude in het gebied Buitenhuizen. Het geplande hotel ligt aan de noordwestzijde van het bestaande restaurant.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken, waaronder het besluit omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage met ingang van 3 mei tot en met 13 juni 2024.

De stukken zijn in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. Om de stukken op het gemeentehuis in te zien maakt u een afspraak door te bellen met 0255 567200, of via onze contactpagina

Daarnaast zijn de stukken digitaal in te zien via omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaartexterne-link-icoon . U zoekt dan op idn: nummer of werknaam ‘Hotel The Green’.

Beroep

De besluiten zijn gecoördineerd vastgesteld. Op grond van de artikelen 3.30 Wro en 8.3 Wro worden de verschillende besluiten voor beroep als één besluit aangemerkt. 

Binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kan tegen deze besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden.
  • Niet belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend.
  • Niet belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van

  • Naam en adres van de indiener. 
  • Datum.
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld. 
  • De gronden (motivering) van het beroep. 

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via het digitaal loket van de Afdeling Bestuursrechtspraakexterne-link-icoon  is het vooralsnog alleen voor burgers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.