Vastgesteld bestemmingsplan Partiële herziening Santpoort-Zuid

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen maken bekend dat zij ter inzage leggen: Bestemmingsplan Partiële Herziening Santpoort-Zuid.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Santpoort-Zuid bij raadsbesluit van 20 september 2014 heeft de gemeente Velsen onbedoeld geen functieaanduiding 'ontsluitingsweg' opgenomen op de locatie Bloemendaalsestraatweg 15B. Hierdoor valt het gebruik van deze ontsluiting door het garagebedrijf aan de Bloemendaalsestraatweg 25 onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan Santpoort-Zuid. Het bestemmingsplan Partiële Herziening Santpoort-Zuid herstelt dit door het bestemmingsplan Santpoort-Zuid op dit onderdeel te herzien. Op de locatie wordt een functieaanduiding ‘ontsluitingsweg’ toegevoegd.

Het bestemmingsplan Partiële Herziening Santpoort-Zuid is bij raadsbesluit van 25 mei 2022 ongewijzigd vastgesteld. (NL.IMRO.0453.BP1704BLOEMENDAAL1-R001externe-link-icoon)

Ligging plangebied

Het plangebied betreft een perceel gelegen tussen de percelen Bloemendaalsestraatweg 15B en 17A.

Stukken inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan Partiële Herziening Santpoort-Zuid (NL.IMRO.0453.BP1704BLOEMENDAAL1-R001externe-link-icoon) met bijlagen ligt met ingang van 17 juni 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

De stukken zijn in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255 567200. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nl externe-link-icoon(zoek op bovenstaande plannaam of nummer).

Beroep

Met ingang van de dag nadat het besluit tot vaststelling ter inzage is gelegd, kan daartegen door belanghebbenden binnen 6 weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Bovengenoemd besluit treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.