Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning ‘Missiehuis Park’

Bestemmingsplan Missiehuis Park

Het bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor de bouw van maximaal 80 woningen met bijbehorende bouwwerken. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid voor ‘generatiewonen’ bij een beperkt aantal woningen en een woon-/zorgconcept al dan niet met bijbehorende maatschappelijke functies. Verder wordt een groot deel van het plangebied bestemd als ‘Groen’.

Lees meer over het Bestemmingsplan Missiehuis Parkexterne-link-icoon

Omgevingsvergunning Missiehuis Park

Op 30 juni 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van het Missiehuis naar 41 appartementen, het verbouwen van de kapel naar 3 woningen, het verbouwen van het paviljoen naar een woning, het bouwen (inclusief opties) van 35 woningen waarvan 6 met generatiewoning (totaal 80 woningen), het kappen van 126 bomen en het inrichten van de buitenruimte op het perceel Driehuizerkerkweg 123, 1985 HB Driehuis NH. Deze aanvraag is passend binnen het bestemmingsplan Missiehuis Park.

Coördinatieregeling

De gelijktijdige terinzagelegging komt voort uit het besluit van de gemeenteraad van 29 oktober 2020 om toepassing te geven aan de coördinatieregeling volgens artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Deze coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. Op deze procedure is dan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan in 1 keer beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gewijzigd bestemmingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad besloten twee wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpplan:

  • De maximale bouwhoogte van de bijgebouwen waar generatiewoningen zijn toegestaan is gewijzigd van 4,0 meter naar 3,5 meter (artikel 6.2.2. onder f van de planregels);
  • Aan artikel 6.3.3 van de planregels is de volgende regel toegevoegd: g: bed & breakfast is niet toegestaan binnen de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijgebouw'.

Ligging plangebied

Het plangebied betreft het perceel van het (voormalige) Missiehuis aan de Driehuizerkerkweg 123, 1985 HB Driehuis met bijbehorend terrein tussen de Nicolaas Beetslaan en de Wolff en Dekenlaan.

Stukken inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan Missiehuis Park NL.IMRO.0453.BP0903MISSIEHUIS1-R001externe-link-icoon met bijlagen en de verleende omgevingsvergunning (zaaknummer 79891-2021) met bijlagen liggen met ingang van 17 juni 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

De stukken zijn in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255 567200. Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon (zoek op bovenstaande plannaam of nummer).

Beroep

Met ingang van de dag nadat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening ter inzage is gelegd, kan daartegen door belanghebbenden binnen 6 weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat er bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn, zodat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;
  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en
  • deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

De bovengenoemde besluiten treden in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Zie ook

De bekendmaking in het Gemeenteblad van Velsenexterne-link-icoon