Statushouders

Gemeente Velsen wil statushouders in een vroeg stadium laten integreren en participeren in de samenleving.

Per 1 januari 2022 trad de Wet inburgering 2021 in werking. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen ligt met deze wet bij de gemeenten. De wet heeft als doel dat nieuwkomers effectiever en sneller participeren in onze samenleving. Dat houdt in dat ze sneller en beter Nederlands leren gecombineerd met werk. Gemeente Velsen wil statushouders in een vroeg stadium laten integreren en participeren in de samenleving.

Met de invoering van de nieuwe wet dient de gemeente voor elke inburgeringsplichtige een ‘brede intake’ af te nemen en een ‘Plan Inburgering en Participatie’ (PIP) op te stellen.

Voor de groep asielstatushouders geldt dat zij maatschappelijke begeleiding aangeboden moeten krijgen en gedurende de eerste 6 maanden financieel ontzorgd moeten worden.

Bovendien is de gemeente verantwoordelijk om drie leerroutes aan te bieden en zicht en invloed te houden op de kwaliteit van het aanbod. De drie leerroutes zijn duale trajecten waarin het leren van de taal gecombineerd wordt met werk (B1-route), voorbereiding op een opleiding (onderwijsroute) of een vorm van participatie gericht op zelfredzaamheid (Z-route).

Wet inburgering 2013

De groep inburgeraars waarvan de inburgeringsplicht aanvangt vóór 1 januari 2022 vallen onder het oude stelsel. Onder de Wet inburgering 2013 zijn inburgeringsplichtigen zelf verantwoordelijk voor het kiezen en volgen van de verplichte inburgeringscursussen. Zij sluiten hiervoor een lening af bij DUO.

Sinds 2018 hebben wij in Velsen de succesvolle Meedoen- en Werktrajecten. Wij blijven deze trajecten aanbieden aan de nieuwkomers die nog onder het oude stelsel moeten inburgeren, zodat ook zij een volwaardige plaats in de Velsense maatschappij kunnen bemachtigen.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.  

Psychosociale kaart verwijst statushouders door naar GGZ

De GGD heeft samen met ARQ Nationaal Psychotraumacentrum een psychosociale kaart gemaakt voor de gemeente Velsen. Deze sociale kaart is bedoeld voor professionals die psychosociale klachten bij statushouders signaleren en willen doorverwijzen naar passende GGZ-hulp. De psychosociale kaart kan ook van dienst zijn voor statushouders zelf of vrijwilligers die met statushouders in contact staan.

Sociale kaart Psychosociale zorg (GGZ) voor statushouders in Velsen