Spaarnwoude Park Hotel (voorheen Hotel The Green) Velsen-Zuid

De gemeente wil graag de recreatieve functie van Spaarnwoude versterken. Een ontwikkeling die daaraan bijdraagt is de realisatie van Spaarnwoude Park Hotel. Gemeente Velsen trekt hierbij samen op met initiatiefnemer Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.

Planbeschrijving

Het hotel krijgt ongeveer 150 kamers en komt te liggen aan het Hoge Land in Spaarnwoude. Dit is direct naast het bestaande parkeerterrein van de golfbaan. In het gebouw komen ook voorzieningen voor de golfbaan, zoals kleedruimtes en golfshop. Het verplaatsen van de golfshop biedt restaurant Graan voor Visch de mogelijkheid om binnen het bestaande gebouw uit te breiden.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?    

Te nemen stap Activiteit Planning
Stap 1 Wijzigen bestemmingsplan Vanaf 9 juni 2023 ter inzage
Stap 2 Vaststelling bestemmingsplan 1 november 2023
Stap 3  Start bouw Medio 2024

  Stap 1  Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning 

  De gelijktijdige terinzagelegging van bestemmingsplan en omgevingsvergunning komt voort uit het besluit van de gemeenteraad van 23 september 2021 om toepassing te geven aan de coördinatieregeling volgens artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren. 

  Op deze procedure is afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht) van toepassing. Dit betekent, dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de besluiten (het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en eventuele andere besluiten) kan te zijner tijd, na het doorlopen van de zienswijzenprocedure, in één keer beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Stap 2  Vaststelling bestemmingsplan

  Als er tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend, wordt er door college een Nota van beantwoording opgesteld. Het bestemmingsplan en deze Nota van beantwoording  en eventuele ambtshalve aanpassingen worden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De vaststelling staat gepland voor de raadsvergadering van 1 november 2023.

  Direct na de vaststelling van het bestemmingsplan zal het college een besluit nemen betreffende de aanvraag om omgevingsvergunning.

  Stap 3  Start bouw

  Afhankelijk van het verloop van de procedure is de initiatiefnemer voornemens om met de bouw te starten begin 2024.

  Contact

  Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Geert Janssen, gjanssen@velsen.nl of 06 41327079.

  Contact met de gemeente

  14 0255 of 0255 567200
  Of kijk op de pagina Contact

  Adres

  Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
  Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

  Openingstijden algemeen

  Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

  Openingstijden Burgerzaken

  Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.