Spaarnwoude Park Hotel (voorheen Hotel The Green) Velsen-Zuid

De gemeente wil graag de recreatieve functie van Spaarnwoude versterken. Een ontwikkeling die daaraan bijdraagt is de realisatie van Spaarnwoude Park Hotel. Gemeente Velsen trekt hierbij samen op met initiatiefnemer Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.

Planbeschrijving

Het hotel krijgt ongeveer 150 kamers en komt te liggen aan het Hoge Land in Spaarnwoude. Dit is direct naast het bestaande parkeerterrein van de golfbaan. In het gebouw komen ook voorzieningen voor de golfbaan, zoals kleedruimtes en golfshop. Het verplaatsen van de golfshop biedt restaurant Graan voor Visch de mogelijkheid om binnen het bestaande gebouw uit te breiden.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?    

Te nemen stapActiviteitPlanning
Stap 1Vaststelling bestemmingsplan29 februari 2024
Stap 2Start bouwmedio 2024

Stap 1  Vaststelling bestemmingsplan

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning hebben vanaf 9 juni 2023 gedurende 6 weken gelijktijdig ter inzage gelegen. Dit vloeit voort uit het besluit van de gemeenteraad van 23 september 2021 om toepassing te geven aan de coördinatieregeling volgens artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te combineren.

Binnen de termijn voor terinzagelegging zijn er 2 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft het college een Nota van beantwoording opgesteld. Het bestemmingsplan en deze Nota van beantwoording  en eventuele ambtshalve aanpassingen worden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De vaststelling staat gepland voor de raadsvergadering van 29 februari 2024.

Direct na de vaststelling van het bestemmingsplan zal het college een besluit nemen over de aanvraag om omgevingsvergunning. Tegen beide besluiten kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Stap 2  Start bouw

Afhankelijk van het verloop van de procedure heeft de initiatiefnemer het voornemen om begin 2024 met de bouw te starten.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Wanda den Hollander, whollander@velsen.nl of 06 40133329.