Raadsakkoord Samenspel

In het raadsakkoord staat een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s waarmee de raad aan de slag wil gaan. Het bevat spelregels over de manier waarop de raad en het college, in samenwerking met de samenleving, deze maatschappelijke thema’s wil uitwerken.

Gezamenlijke missie

Vlak na de verkiezingen is er een gezamenlijke missie voor de nieuwe raadsperiode geformuleerd. Deze missie geeft aan waarvoor wij staan; wat onze waarden en uitgangspunten zijn.

Onze gezamenlijke missie voor deze raadsperiode luidt

De gemeenteraad van Velsen stelt de inwoners van de gemeente centraal. We staan voor een laagdrempelige en toegankelijke overheid die dichtbij de samenleving staat en voelt wat er speelt. Gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. We luisteren goed naar signalen uit de samenleving en willen verbinding tot stand brengen Wij stellen ons hierbij flexibel op en werken samen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Wat is het raadsakkoord?

Wat vinden wij een maatschappelijke opgave?

We hebben een raadsbrede agenda bepaald in de vorm van maatschappelijke opgaven. Een maatschappelijke opgave bestaat voor ons uit een onderwerp dat in de samenleving speelt en dat door de samenleving is aangedragen bij de raadsleden. Na het vaststellen van het raadsakkoord werkt het college aan een collegeprogramma. Daarin geeft het college aan hoe het invulling geeft aan het raadsakkoord. De financiële uitgangspunten van het raadsakkoord verwerken we zoveel mogelijk in de begrotingen voor de komende jaren.

Wat verstaan we onder ‘de samenleving’?

Onder samenleving verstaan wij: inwoners, ondernemers, bedrijfsleven, belanghebbende organisaties en instellingen in Velsen.

Opgave voor raad en samenleving

In dit raadsakkoord benoemen we de onderwerpen waarvoor de raad met de samenleving aan de slag gaat. Dit past bij de nieuwe manier van (samen)werken en sluit aan bij verbindend besturen.

Wat is het raadsakkoord?

 • Het is de leidraad voor de samenwerking tussen raad, college en organisatie (intern) en de samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en regio (extern) om met elkaar te werken aan de maatschappelijke opgaven.
 • Het raadsakkoord beschrijft de agenda van de raad op basis van signalen uit de samenleving.
 • Het raadsakkoord geeft de kaders voor de raad om inhoudelijk het debat te kunnen voeren.
 • Het beschrijft de maatschappelijke opgaven en ambities.
 • Het raadsakkoord geeft kaders aan het college. Om deze reden is het collegeprogramma een afgeleide van het raadsakkoord.
 • Het raadsakkoord toetsen we jaarlijks aan de actualiteit. Ook het proces van de samenwerking met de samenleving, met het college en met de raad wordt regelmatig getoetst. Toetsing kan worden gevolgd door een eventuele bijstelling van het raadsakkoord.
 • Het raadsakkoord bepreken we jaarlijks in relatie tot de perspectiefnota.

Collegeprogramma

Het is aan het college van burgemeester en wethouders om de maatschappelijke opgaven uit dit raadsakkoord te vertalen naar een collegeprogramma. Dit beschrijft op welke manier het college de maatschappelijke opgaven uitwerkt en welke resultaten het college daarbij verwacht. Van de wethouders verwachten we dat ze ruimte bieden aan vernieuwing. Met andere woorden: het raadsakkoord vormt de kaders waarbinnen het college in samenspraak met de raad en de samenleving  vorm en inhoud wil geven. Het college geeft op basis van het raadsakkoord en het collegeprogramma aan de raad keuzemogelijkheden voor het oplossen van de maatschappelijke opgaven.

Gezamenlijk proces met de samenleving

Samenspel met de samenleving

Het doel van het samenspel is om maatschappelijke opgaven samen uit te werken, gemeente én samenleving. Daarom wil de gemeente open staan voor meer invloed vanuit de samenleving en ondernemers. De gemeenteraad is er om besluiten te nemen als volksvertegenwoordigers, en wil ook zoveel mogelijk ruimte bieden aan eigen initiatief vanuit de samenleving. Een gemeente die ruim baan geeft aan ideeën in de samenleving, Velsenaren en ondernemers, en die werkt aan een houding en dienstverlening die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van inwoners en ondernemers. We kunnen de blik op de gemeentelijke dienstverlening verbreden door aan de ene kant meer digitaal te doen en aan de andere kant meer persoonlijk in contact te komen met inwoners en ondernemers. We verwachten ook dat inwoners, ondernemers en anderen makkelijker naar de gemeente toekomen met ideeën, oplossingen en vraagstukken, zodat de samenleving en de gemeente op een slimme manier kunnen samenwerken. De eerste ervaringen op dit vlak, bij het opstellen van het raadsakkoord, zijn bemoedigend.

Gezamenlijke ambitie

Voor de gemeente Velsen is het van belang dat we blijven aansluiten op de eisen van deze tijd. Deze eisen worden gesteld aan de manier waarop we samenwerken, maar ook aan de wijze waarop we digitaliseren en effectieve uitwisseling van informatie benutten. Informatie is de basis voor samenwerking bij de maatschappelijke opgaven. Van de gemeente Velsen mag worden verwacht dat zij initiatieven vanuit de samenleving steunt en de diverse partners in een zo vroeg mogelijk stadium betrekt bij plannen en besluitvorming van de gemeente. Samen met inwoners, partners uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden worden resultaten geboekt en wordt hierover zo transparant en begrijpelijk mogelijk verantwoording afgelegd.

Werkwijze

De raad wil de komende periode bij de uitwerking van diverse maatschappelijke opgaven, beleid en projecten nader in gesprek met de inwoners en belanghebbenden. Daarbij wil de raad samen met het college nader onderzoeken op welke (digitale) manier we dit het beste kunnen organiseren.  We willen rekening houden met verschillende manieren waarop inwoners benaderd kunnen en willen worden. Uiteraard beoordelen we per opgave wat de meest passende vorm is.

Bij de voorbereiding van de uitwerking van de opgaven, beleid en projecten, zijn jongeren óók een doelgroep die aandacht verdient. Dit vraagt om werkvormen en bijeenkomsten die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Inzet van social media is daarbij vanzelfsprekend, maar de focus kan zeker breder. Het John van Dijk Fonds zien wij als een belangrijk middel om jongeren de leuke kanten van de politiek te laten zien.

Maatschappelijke opgaven

In het proces om tot een raadsakkoord te komen is een aantal uitgangspunten opgenomen. De basis van het akkoord is het benoemen van maatschappelijke opgaven. Vanuit verschillende partijen zijn de volgende punten naar voren gekomen om de komende periode mee aan de slag te gaan. Dit zijn:

 • Wonen en de woningbouwopgave
 • Leefbaarheid en veiligheid
 • Klimaat en milieu
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Ondernemend en duurzaam
 • Arbeidsmarkt, werk en inkomen
 • Vitaal en sociaal
 • Onderwijsklimaat
 • Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
 • Regionale samenwerking

Maatschappelijke opgave en gezamenlijke ambitie:
Velsen is een aantrekkelijke woongemeente en bestaat uit verschillende kernen met elk hun eigen karakter en opbouw. Wij zijn voorstander van een gemêleerd woningaanbod in alle kernen en streven naar goed en betaalbaar wonen met aandacht voor alle doelgroepen op de woningmarkt. We bevorderen meer woningaanbod gelet op de diverse doelgroepen. Alle inwoners van Velsen moeten ook in de toekomst de ruimte krijgen om (naar eigen vermogen) betaalbaar te kunnen wonen. De gemeente heeft daarom aandacht voor doorstroming.

Wij willen voldoen aan de woningbouwopgave nu en in de toekomst, waarbij we zoveel mogelijk het (huidige) groen willen behouden. Daarnaast gaan we experimenteren met nieuwe vormen van woningbouw. Daarbij zetten we samen met de partners waar mogelijk in op het versnellen van woningbouw. Bij zowel nieuwe als bestaande woningen willen we de inzet op verduurzaming en de circulaire economie stimuleren.

We zetten in op woningbouw die past bij de financiële mogelijkheden en wensen van bewoners. Ook binnen de gemeente Velsen is er sprake van een veranderende vraag op de woningmarkt (zie volgende alinea). Hierdoor zien wij mogelijkheden voor andere woonvormen en kan het transformeren van de bestaande woningvoorraad een weg zijn naar het antwoord op deze veranderende vraag. Een veranderende vraag vergt wellicht ook andere spelregels. Belemmerende regels worden in dat geval zoveel mogelijk aangepast, waarbij ook kan worden gedacht aan het creëren van experimenteerruimte. In dat licht willen we het woonruimteverdeelsysteem evalueren.

Mensen willen zelf meer invulling geven aan de manier waarop zij wonen. We faciliteren en stimuleren nieuwe woonvormen en andere invulling van de woonbehoefte zoals levensloopbestendige woningen en woningen voor bijzondere doelgroepen. Er moet voldoende worden gedaan voor de doelgroepen die specifieke aandacht verdienen, zoals jongeren, ouderen, personen met verward gedrag (GGZ-problematiek; oa door middel van extramuralisering en skaeve huse) en statushouders.

Ook valt te denken aan het combineren van functies zoals wonen boven winkels en bedrijven. Langdurig braakliggende terreinen gaan we tijdelijk bestemmen of verfraaien. Er is aandacht voor het bevorderen van de samenhang tussen leefbaarheid, veilig wonen en de beleving van de buurt. We willen een actieplan ten behoeve van de revitalisering van de Gildenbuurt in Velsen-Noord. De opgave voor verduurzaming in de gebouwde omgeving is enorm, maar we zien mogelijkheden voor het vertalen van duurzaamheidsambities in de woningbouwopgave.

Motto: 'Goede huisvesting voor iedereen'

Maatschappelijke opgave en gezamenlijke ambitie:
Wij zetten ons in om samen te werken aan een groene, leefbare, veilige omgeving. Daarbij kijken we naar het voorzieningenniveau en naar de inrichting van de openbare ruimte. Adequate preventie, communicatie en handhaving dragen bij aan de versterking van de leefbaarheid. Om de leefbaarheid verder te versterken willen we ook het voorzieningenniveau zoveel mogelijk in stand houden en kijken waar nieuwere vormen van voorzieningen de ruimte kunnen krijgen.

De invulling van de woningbouwopgave heeft een onlosmakelijke relatie met leefbaarheid, veiligheid en mobiliteit en vergt daarom een integrale aanpak. Dat vraagt om meer sociale cohesie en veiligheid door onder meer een mix van leeftijden in buurten. In het kader van leefbaarheid zijn er buurten die extra aandacht verdienen en waarbij herstructurering nadrukkelijk een optie kan zijn. Vooral in IJmuiden en Velsen-Noord zijn er buurten zoals de Gildenbuurt, PEN-dorp, delen van Zeewijk en Oud-IJmuiden waar de leefbaarheid onder druk staat.

Velsenaren en in Velsen gevestigde ondernemers moeten kunnen leven en ondernemen in een aantrekkelijke en prettige omgeving. Zij moeten zich veilig voelen en daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Geen overlast op straat; vooral kinderen moeten zich veilig voelen.
Wij zien dat het aanbod aan voorzieningen, zoals winkels, horeca, scholen, buurtcentra en sportaccommodaties bijdraagt aan de veiligheid. We streven naar minimaal het behoud van de bestaande voorzieningen en staan open voor nieuwe initiatieven van ondernemers en samenleving om bij te dragen aan een schonere, gezellige en veilige straat, buurt, wijk of zelfs gemeente. We denken hierbij aan sociale ontmoetingsplekken en verbindingsplekken voor inwoners. Tot slot vragen we aandacht voor de sociale en fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte en bij alle voorzieningen, mede gelet op het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking.

Motto: 'Leven en werken in een schone en veilige omgeving'

Een van de grootste uitdagingen in deze regio is de zware industrie en het effect op het milieu. Met name de milieubelasting door stapeleffect van luchtvaart, nautische activiteiten en snelwegen maakt dat we continue alert moeten zijn op de gevolgen. Ook een goed evenwicht tussen zware bedrijvigheid en de effecten op het milieu in de leefomgeving blijft ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Met name de gevolgen door geluidshinder en verslechtering van de luchtkwaliteit door onder andere fijnstof, uitstoot van schepen vragen om alertheid en een slimme aanpak.

Naast de stapeleffecten van de industriële en vervoersactiviteiten vragen we ook aandacht voor afvalscheiding (Van Afval Naar Grondstof), bestrijding van milieudelicten en illegale afvaldumping.

Naast de uitdagingen op milieu gaat de gemeente ook inzetten op klimaatadaptatie. De gemeente gaat waar het kan een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord van Parijs. Grote wateroverlast vraagt om maatregelen in het stedelijk gebied zoals Operatie Steenbreek. Voor inwoners, bedrijven en instellingen willen we betere informatieverstrekking, voorlichting en duidelijkheid over subsidieregelingen over maatregelen bij klimaatadaptatie Samen met de samenleving willen we kijken naar oplossingen om de nadelige effecten van de klimaatverandering op te vangen.

Velsen kent mooie natuur en daarom willen we graag zoeken naar mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken; denk aan bloeiende bermen in lente en zomer om meer bijen aan te trekken.

Motto: 'Aandacht voor klimaat en milieu in evenwicht met leefomgeving en bedrijvigheid'

Maatschappelijke opgave en gezamenlijke ambitie:
We willen werk maken van een goed snelfietsnetwerk, slimme doorstroming van vrachtverkeer vanuit de haven, vanuit de buurten en wijken voor alle verkeer, en OV goed ontsluiten zowel in Velsen als naar de regio om daarmee voor iedereen betere mobiliteit te creëren. 

Je vlot en veilig van de ene naar de andere bestemming kunnen verplaatsen is belangrijk. Het maakt niet uit of je dat doet te voet, per fiets, auto of openbaar vervoer. Economische ontwikkeling maakt vaak duidelijk dat het vlot en veilig bewegen niet altijd vanzelfsprekend is en dat op bepaalde plaatsen aandachtspunten zijn om aan deze ambitie te voldoen. Er is al flink geïnvesteerd in de mobiliteit en bereikbaarheid, maar stilstaan is - letterlijk - geen optie. 

Goede fiets- en wandelroutes, verkeersveilige wijken en voldoende capaciteit om de bestemmingen in de gemeenten te bereiken, nu en in de toekomst, zijn van groot belang. We willen de huidige treinstations behouden en de mobiliteit versterken. Er is al een goede OV-verbinding naar het strand van IJmuiden. Ook over het water kan je je bestemming bereiken (denk aan een Watertaxi, een Waterbus of een Fast Ferry). Vanuit IJmuiden en het Noordzeekanaal is een uitgebreid netwerk aan oeververbindingen te realiseren met Amsterdam en andere locaties langs het kanaal. We willen de opties in kaart brengen. De gemeente kan ondernemers die dergelijke voorzieningen willen gaan aanbieden faciliteren.

Velsen is een fietsvriendelijke gemeente. We willen het gebruik van de fiets bevorderen en zo het gebruik van de auto verminderen, voor met name de korte ritten. Er is behoefte aan (snel-) fietspaden om de gebreken in het huidige netwerk te dichten. Het parkeerbeleid willen we nader bestuderen om te komen tot creatieve oplossingen voor de parkeerdruk. Een brede discussie met politiek en samenleving over de toekomst van mobiliteit en vervoer in Velsen is noodzakelijk en hierbij is het nieuwe Lokaal Verkeer- en Vervoerplan (LVVP) een mooie aanzet, maar zeker niet het eindpunt.

Motto: 'Goed vervoer voor iedereen, zowel per fiets, auto, boot als openbaar vervoer'

Maatschappelijke opgave en gezamenlijke ambitie:
Velsen is een prachtige en veelzijdige gemeente om te ondernemen. We willen mede daarom doorgaan met de impulsprojecten waarbij duurzaamheid een belangrijke uitdaging is.

Voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen is het belangrijk om zuinig om te gaan met bijvoorbeeld energie, water en het milieu. Een schoon milieu en een gezonde omgeving is voor ons allemaal van belang en er ligt nog een grote opgave op het gebied van duurzaamheid, inclusief de energietransitie en de circulaire economie. Hierbij is het van belang dat de inwoners en bedrijven begrip hebben voor de te nemen maatregelen en dat zij actief betrokken worden en deelnemen aan deze verandering. Er ligt een schijnbaar spanningsveld tussen economische ontwikkeling en duurzaamheid, maar in Velsen gebruiken we dat juist om elkaar te versterken waar dat kan. Werken aan een duurzame toekomst kan in Velsen prima samen met het werken aan economische ontwikkeling. Zoals bij wind-offshore en de te ontwikkelen energiehaven. Ondernemers hebben veel innovatieve kennis, investeren in nieuwe ideeën en zien kansen om zaken aan elkaar te koppelen. Mede daarom betrekken wij de wensen en belangen van ondernemers in een vroeg stadium bij de plan- en besluitvorming.

Duurzaamheid biedt kansen voor particulieren en het bedrijfsleven, waarbij de gestelde regels zoveel mogelijk worden vereenvoudigd. Op het gebied van haar eigen vastgoed geeft de gemeente zoveel mogelijk het goede voorbeeld. Dit kunnen innovatieve, betaalbare en besparende initiatieven zijn.

We stellen realistische energiedoelstellingen, maar blijven wel ambitieus. We benutten volop kansen en mogelijkheden. Het actief werken aan een circulaire en klimaatbestendige samenleving is een pré, waarbij de betaalbaarheid van de maatregelen gewaarborgd is, óók voor de eindgebruiker.

Motto: 'Werk(en) aan een duurzame samenleving'

We willen op diverse manieren mensen stimuleren om te gaan werken. Dat doen we door een mix van instrumenten. Daarbij stimuleren we aan de ene kant het vestigingsklimaat voor ondernemers om de arbeidsmarkt te versterken. We willen hierin inzetten op een nauwe samenwerking met onder andere het onderwijs. Ook kijken we naar voldoende ruimte en ontsluiting voor grote en kleine bedrijven. Vanuit de gemeente werken we aan het versoepelen van de mogelijkheden zoals goede dienstverlening zoals het ondernemersloket en het stimuleren van een goed netwerk.

Aan de andere kant krijgen inwoners van Velsen die het nodig hebben snel, goed en op maat ondersteuning bij het vinden van werk en dagbesteding. Wie dat nodig heeft kan gebruik maken van beschutte werkplekken. Anderen worden actief door werkervaring op te doen en een vak te leren.
Er zijn inwoners die dreigen tussen wal en schip te vallen omdat het niet altijd realistisch is dat zij op eigen kracht kunnen participeren in onze samenleving. De gemeente heeft dan de mogelijkheden om maatwerk uit te voeren en verplichtingen in het kader van de Participatiewet af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de bijstandsontvangers. Onze gemeente zorgt voor een aantrekkelijke mix van dagbesteding, vrijwilligerswerk en stages en leer-en werktrajecten.

Voor inwoners die o.a. moeite hebben met de Nederlandse taal, weinig kennis van de arbeidsmarkt en de Nederlandse sollicitatiecultuur hebben, is er extra aandacht vereist.  Er is een verband tussen armoede en sociale uitsluiting. Niet meedoen heeft een negatief effect op gedrag, gezondheid en (school)prestaties en vergroot de kans op armoede in de toekomst. We zoeken naar meer samenhang in de schuldhulpverlening en werken aan een preventief en ondersteunend armoedebeleid. 

Vooral voor kinderen kan armoede ervoor zorgen dat dat zij niet mee kunnen doen op school en met sport, muziek en dans. Maar ook voor volwassenen belemmert armoede actieve deelname aan de samenleving. Schuldhulpverlening heeft vrijwel altijd een integraal karakter. Dit betekent dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen van een cliënt, maar ook voor psychosociale problemen of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.

Motto: 'Meedoen werkt!'

Maatschappelijke opgave en gezamenlijke ambitie:
Voor iedereen in Velsen die dat nodig heeft moeten sport- spel, voorzieningen, zorg en ondersteuning goed, dicht bij huis, toegankelijk en beschikbaar te zijn. We willen denken vanuit het perspectief van mensen. Daarom spannen we ons in om zoveel als mogelijk problemen te voorkomen en de zorgvragers vroegtijdig te signaleren en te ondersteunen. 

In de vorige raadsperiode is er voor gezorgd dat de decentralisaties vanuit het Rijk een zachte landing hebben gehad en dat in principe niemand tussen wal en schip mocht vallen. In de huidige raadsperiode voorzien we een verdere transformatie van het sociaal domein om de inclusieve samenleving te realiseren waarin iedereen ondersteuning krijgt om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen en ook in deze raadsperiode niet tussen wal en schip komt te vallen.

Een voorsprong zien wij graag op het gebied van verbeterde dienstverlening en het verminderen van administratieve lasten en regeldruk. De betaalbaarheid van de zorg en met name van de jeugdzorg is een blijvend punt van aandacht. De scheiding van 18- en 18+ wordt weggewerkt. Het is erg belangrijk dat als jongeren na hun 18e jaar nog hulp nodig hebben, die hulp ook krijgen en dat er geen gat valt in de jeugdhulp die vóór hun 18e jaar is geboden.

Bij voorkeur bieden we passende zorg thuis en dichtbij huis in de wijk, maar niet tegen elke prijs. De gemeente betaalt de thuiszorg tegen de reële kostprijs. We willen een meer integrale en preventieve benadering van het zorgaanbod en zouden dit graag uitgewerkt zien in meer tastbare samenwerkingsvormen. We zien daarin ook verbindingen met sport, gezondheid, cultuur, zang en dans. We zien graag meer aandacht voor eenzaamheid bij senioren, dementie, hulp bij de integratie van nieuwe inwoners en de sociale cohesie in de wijken. Een goed hulpplatform waar hulp en aanbod elkaar kunnen ontmoeten zal voor iedereen ondersteunend zijn. We streven naar een leefomgeving die mensen uitdaagt om te sporten en te bewegen. Denk hierbij aan de aanwezigheid van sport-, spel- en recreatieve voorzieningen op loop- en fietsafstand, de aanwezigheid van groen of water, goede voetgangersinfrastructuur, veilige fietspaden, een aantrekkelijke en veilige buurt en sociale cohesie.

Motto: 'Zorg en voorzieningen in eigen vertrouwde omgeving'

Goed onderwijs begint bij een goed klimaat om samen te kunnen leren. Dat kunnen we alleen samen realiseren door onderwijs, ondernemers en overheid goed te laten samenwerken.

Iedereen moet de kans krijgen om goed onderwijs te volgen met gebruik van goede onderwijsvoorzieningen. Door goed onderwijs wordt iedereen in staat gesteld een eigen inkomen te verwerven. Kinderen moeten zich op school thuis voelen en met plezier naar school gaan. Een sociaal en veilig leefklimaat is uitgangspunt voor het onderwijs. 

Gelijke kansen in het onderwijs, het bevorderen van integraal werken en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zijn van belang in Velsen. Een meer integrale aanpak kan een bijdrage leveren aan de ontwikkelingskansen van het kind in het onderwijs. We zien in Velsen dat de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven tot mooie dingen kan leiden. Een zo breed mogelijk aanbod versterkt de kansen en aantrekkelijkheid. Een goed voorbeeld daarvan is Techport, waarbij bedrijfsleven en techniekonderwijs de aansluiting hebben gevonden. In deze aansluiting van arbeidsmarkt met onderwijs zien we nog mogelijkheden, bijvoorbeeld in de koppeling met de zorg- en welzijnssector. Er zijn goede verbindingen mogelijk tussen het onderwijs, de zorg- ,kunst- en cultuursector. We willen aandacht voor de voorschoolse en vroegschoolse educatie om gelijke kansen te stimuleren.

Tevens willen we actief burgerschap stimuleren, onder andere via het onderwijs. Met goed taalonderwijs bestrijden we laaggeletterdheid en zorgen we er ook voor dat nieuwkomers sneller de Nederlandse taal en waarden en normen leren.

Motto: 'Kansrijk onderwijs voor iedereen en wat aansluit op de behoefte die er is'

Maatschappelijke opgave en gezamenlijke ambitie:
In Velsen hechten we waarde aan kunst en cultuur voor iedereen. De afgelopen raadsperiode hebben we gemerkt dat het hebben en houden van goede culturele voorzieningen geen vanzelfsprekendheid is. De smeerolie van een samenleving is cultuur en recreatie waar ieder iets in kan vinden. En dat kan alleen in goede samenwerking met de samenwerking, want cultuur en recreatie bestaat bij de gratie van een actieve samenleving. Dat willen we ondersteunen en aanmoedigen door ruimte te geven voor een breed cultuuraanbod.

Juist in dit domein hebben we extra impulsen moeten geven om de voorzieningen in stand te houden. Tegelijkertijd zien we dat cultureel ondernemerschap tot mooie dingen kan leiden. Daarom moeten creatieve ideeën en initiatieven ruimte krijgen. Tegelijkertijd zien we dat er een spanningsveld ligt op de bekostiging van de kunst en cultuur in Velsen en voor welke doelgroepen de voorzieningen zijn bestemd. Hierbij wordt het meest optimale (en multifunctionele) gebruik van de voorzieningen nagestreefd. Dit vraagt om een uitwerking van mogelijkheden en tot een heroriëntatie op het aanbod, de organisatie en de bekostiging. We hechten waarde aan goede culturele voorzieningen, inclusief die voor laagdrempelige podiumkunsten. We gaan voor behoud van het bestaande aanbod, maar niet tegen elke prijs.

De levendigheid en de groenbeleving in Velsen zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze gemeente als woonplaats, maar ook voor bijvoorbeeld het toerisme en ondernemers. Levendigheid verdient voldoende promotie van Velsen, maar ook een uitnodigend beleid op het gebied van horeca en evenementen, waarbij de goede balans met omwonenden en natuur wordt bewaakt.

Amsterdam is een grote toeristische trekpleister, maar heeft steeds nadrukkelijker last van de nadelige kanten hiervan. Op het gebied van cruisevaart gaat Amsterdam op zoek naar een alternatieve locatie voor deze schepen. Velsen heeft al een cruiseterminal en ziet deze graag uitbreiden, waarbij de balans met milieu en de overige nautische activiteiten in de havens gewaarborgd blijft.

De druk op het toerisme in de stad Amsterdam heeft in het verleden al geleid tot het verleiden van de toeristen om naast Amsterdam ook de regio te bezoeken in het kader van ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’. Door de druk op het toerisme van Amsterdam liggen er volop kansen voor Velsen, maar dan moet men wel weten wat Velsen te bieden heeft. Daarom is het belangrijk dat we citymarketing blijven benutten als instrument om te komen tot groei van het (verblijfs-)toerisme in Velsen.

Motto: 'Goede culturele en recreatieve voorzieningen voor iedere Velsenaar'

Regionale samenwerking

Maatschappelijke opgave en gezamenlijke ambitie:
Velsen is van de regio en de regio van Velsen, en daarom gaat de gemeente extra investering in slimme samenwerking. Dat betekent dat we onze natuurlijke partners opzoeken, maar ook over de grenzen heen kijken om vraagstukken samen bestendig op te kunnen lossen.

Voor steeds meer maatschappelijke opgaven (zoals wonen, mobiliteit, energietransitie, toerisme en economie) is het nodig om samenwerking te zoeken op regionaal niveau. Regionaal werken we al veel samen, zoals in de IJmond Samenwerking en de Metropoolregio Amsterdam (MRA), maar we houden ons vizier open voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

De IJmond Samenwerking is onderzocht en de uitkomsten van dat onderzoek benutten we als gids voor de toekomst van deze samenwerking. Het is van groot belang dat de strategische belangen goed worden afgewogen in samenhang met de belangen voor inwoners en ondernemers. We gaan daarbij zeker niet over één nacht ijs.

De gemeente moet haar taken naar behoren kunnen uitvoeren en daarbij de meest passende vorm van samenwerking nastreven. Samenwerking moet leiden tot een robuuster bestuur en een gelijkblijvende of verbeterde dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Ook moet samenwerking leiden tot betere afstemming in het voorzieningenniveau tussen de gemeenten in regio. Dit geldt met name voor kunst en cultuur, maar ook voor sport, jeugd, zorg en welzijn.

Motto:  'Regionaal SAMENwerken'

Werkwijze in de raad en tussen raad en college

Vernieuwing wordt alleen bereikt als zowel raadsleden als de wethouders er samen de schouders onder zetten. Het vraagt van de raadsleden dat zij de ruimte kunnen pakken en benutten voor die vernieuwing. Niet langer alleen maar wachten op waar het college mee komt, maar juist proactief zelf aan de slag met het raadsprogramma.
Van het college mag worden verwacht dat het ruimte biedt aan vernieuwing. En zoveel als mogelijk, in samenspraak met de raad en samenleving, vorm en inhoud geeft aan de uitvoering van het collegeprogramma. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

Werkwijze tussen raad en college

 • Het raadsakkoord is leidend voor het collegeprogramma
 • Het maken van onderlinge werkafspraken
 • (Informeel) werkoverleg tussen raad en college
 • Jaarlijkse evaluatie met college

Werkwijze raad

 • Regiegroep gaat aan de slag met de uitwerking van de werkwijze van het raadsakkoord, met de samenleving, met het college en met de organisatie
 • Toetsmomenten in de raad over de werkwijze naar aanleiding van het raadsakkoord
 • Leren en bijsturen in een veilige sfeer
 • Bewaken van de maatschappelijke thema’s en agendering
 • Jaarlijkse evaluatie met de raad

Leren en bijsturen

Het vaststellen van het raadsakkoord markeert de start van een raadsperiode waarin we op zoek gaan naar de invulling van een gemeentebestuur dat op een vernieuwende manier in contact staat met de samenleving. Daarbij stellen we ons kwetsbaar op om te kunnen ontdekken en leren. We zien dat de huidige netwerksamenleving een andere rol vraagt, maar we willen met alle belanghebbenden ontdekken hoe deze in Velsen ingevuld moet worden. Gezamenlijk willen we ontdekken welke vorm van interactie tussen gemeentebestuur en inwoners, ondernemers, bedrijfsleven, belanghebbende organisaties en instellingen in Velsen wel en niet werkt. Daarbij geven we ook signalen aan medeoverheden als wetgeving of beleid van deze overheden knelt. Als de betrokkenen met begrip en respect voor elkaar deze uitdaging aangaan, kan dat wat ons betreft tot mooie dingen leiden die bijdragen aan een mooi resultaat voor de toekomst.

Solide financiële huishouding

Bij al deze opgaven moet er ook aandacht zijn voor de financiële haalbaarheid. De gemeente is gebaat bij een solide financiële positie. Daarom streven we ernaar om deze positie te handhaven met een sluitende meerjarenbegroting. Waar mogelijk kijken we waar we kunnen investeren in de oplossingen voor de maatschappelijke opgaven.

Juli 2018

Aan dit raadsakkoord hebben meegewerkt

 • Voorzitter: Robert van Koten van de SP
 • Annekée Eggermont van het CDA
 • Bas Koppes van de VVD
 • Ben Hendriks van de PvdA
 • Iskandar Sitompul van Groen Links
 • Leen de Winter van de CU
 • Leo Kwant van de LGV
 • Lieneke Post van Forza IJmond
 • Nathanael Korf van Velsen Lokaal
 • Peter Stam van Velsen Lokaal
 • Sander Smeets van D66 Velsen

Eindredactie Ruurd Palstra, raadsgriffier