Programma Water en Riolering Velsen 2024-2028

Op deze pagina vindt u het Programma Water en Riolering (PWR) 2024-2028 van de gemeente Velsen. Een programma dat aansluit op de Omgevingswet die in 2024 in werking is getreden en over veel meer gaat dan alleen water en riolering. Een goed functionerend water- en rioleringssysteem is essentieel voor een duurzame, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners van Velsen. Dit PWR toont hoe Velsen invulling geeft aan de 3 gemeentelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater en riolering, hemelwater (regen, sneeuw, hagel, ijzel) en grondwater, inclusief de bijbehorende wettelijke watertaken.

Vanaf 2024 breiden we het risicogestuurde rioolbeheer uit, wat we in het PWR 'Bewust Beheer' noemen. In de komende jaren zetten we zowel in op 'Bewust Beheer' als 'Slim Sturen' om duurzaam gebruik te maken van bestaande infrastructuur en alleen te investeren wanneer dat nodig is. Dit betekent dat we bestaande riolering langer laten liggen en vaker plaatselijke gebreken repareren. Hierdoor verminderen we de overlast door rioolvervanging, besparen we grondstoffen door minder nieuwe rioolbuizen te gebruiken en verlagen we de CO2-uitstoot. 

Verder houden we rekening met het veranderende klimaat (meer hoosbuien, droogte en hittestress) door meer groen toe te voegen in de stedelijke omgeving en wadi’s en infiltratievoorzieningen aan te leggen om wateroverlast tegen te gaan. 

Bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen is de hemelwaterverordening van kracht die de verplichting oplegt om regenwater op eigen terrein op te vangen en te verwerken. De Waterschapsverordening en de uitgangspunten van de Rijksoverheid 'Beleidsbrief water en bodem sturend' ondersteunen het vergroenen van stedelijke gebieden en dragen bij aan een klimaatbestendig Velsen. Daarnaast passen we slimme sturing en monitoring toe om pompen en stuwen optimaal te laten functioneren. 

Omdat drinkwaterproductie, riolering en rioolwaterzuivering nauw met elkaar verbonden zijn, werken we intensief samen met het drinkwaterbedrijf en het hoogheemraadschap in de zogenoemde waterketen. 

Beheersing van de grondwaterstand met drainage is belangrijk om overlast te voorkomen, terwijl we op andere plekken juist proberen zo veel mogelijk grondwater vast te houden in de bodem om droge perioden door te komen. 

Dit programma omvat ook het onderhoud van oppervlaktewater door de gemeente, waarbij we veel samenwerken met andere waterpartners zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, en aansluiten bij hun visie op waterbeheer.