Parkeerbeleid

De auto is, samen met de fiets, het meest gebruikte vervoermiddel voor onze dagelijkse verplaatsingen. Om deze verplaatsingen zo effectief mogelijk te laten verlopen wil iedere autobezitter zijn of haar auto, het liefst gratis, direct voor de deur van de bestemming parkeren. Gezien het nog altijd toenemende autobezit is in de openbare ruimte echter niet altijd voldoende plaats om dit mogelijk te maken. Mede hierom is het noodzakelijk om als gemeente parkeerbeleid vast te stellen.

Visie en hoofddoelstellingen Parkeerbeleid

De gemeente Velsen heeft haar parkeerbeleid vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan (Kadernota 2008). De centrale visie in dit plan luidt: 'De gemeente Velsen streeft naar een situatie waarin zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het parkeren zodanig is, dat de kernen in Velsen voor zowel bewoners als bezoekers aantrekkelijk zijn. Dit zowel vanuit het oogpunt van bereikbaarheid als uit het oogpunt van leefbaarheid'.

De visie is vertaald in een aantal hoofddoelstellingen:

  • We streven naar een optimale benutting van de bestaande (openbare en particuliere) parkeercapaciteit.
  • Uitbreiding/wijziging van parkeerruimte in bestaande situaties baseren we niet alleen op aantallen, maar wegen we af tegen de verkeersveiligheid en overige leefbaarheidsaspecten.
  • Daar waar ruimtelijke ontwikkelingen zijn is het uitgangspunt om de parkeercapaciteit te realiseren zoals is afgesproken in het parkeernormenbeleid.
  • De gemeente heeft een bepalende rol bij de realisatie van openbare, parkeerplaatsen en parkeergarages  (betaald parkeren, tarieven, openingstijden, etc.).
  • Maatregelen die noodzakelijk zijn om overlast voor de directe omgeving te beperken, komen in principe voor rekening van de verantwoordelijke organisatie/eigenaar/ontwikkelaar. In die situaties waarbij de gemeente zelf ook een groot belang heeft, bijvoorbeeld bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen, kan hiervan worden afgeweken.
  • De exploitatie van het gehele parkeerproduct is kostendekkend.
  • De gemeente bevordert voldoende (goede) fietsvoorzieningen daar waar concentraties van fietsparkeren aanwezig zijn of zijn te verwachten.
  • In overleg met betrokken instanties streven we naar een goede handhaving.

In 2011 heeft de gemeente het parkeerbeleidsplan geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn terug te vinden bij de onderstaande documenten.

Parkeernormen

De gemeente Velsen voert een grotendeels faciliterend parkeerbeleid. Een belangrijke uitwerking van dit beleid staat in de nota Parkeernormenbeleid 2022. Hierin is vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen moeten worden aangelegd bij nieuwe bouwplannen. De gemeente wil op deze manier parkeeroverlast op de openbare weg zoveel mogelijk voorkomen.

Kaders

Meer informatie