Oppervlaktewater

Taken van Rijkswaterstaat en de waterschappen

In Nederland hebben we veel oppervlaktewater. Dat zijn alle sloten singels, meren, rivieren, kanalen en (droge) greppels. Een watersysteem bestaat ook uit polders, waterkeringen (dijken) en objecten; stuwen, sluizen, gemaalpompen en duikers. Een duiker is een ondergrondse buis die twee sloten met elkaar verbindt. Omdat water van iedereen is, zijn er afspraken gemaakt tussen verschillende partijen met betrekking tot het waterbeheer en onderhoud.

De belangrijkste waterbeheerders in Nederland zijn Rijkswaterstaat en de 21 waterschappen, soms ook wel hoogheemraadschappen genoemd. Samen beschermen zij Nederland tegen overstromingen door middel dijken. In Velsen valt het Noordzeekanaal onder het beheer van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er twee actieve waterschappen: het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) ten zuiden van het Noordzeekanaal, en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ten noorden daarvan. Het merendeel van Velsen valt onder het beheergebied van Rijnland. Rijnland en HHNK reguleren de waterstanden in Velsen. Daarnaast beheren, onderhouden en toetsen zij de waterkeringen en objecten op veiligheid, beheren natuurgebieden langs het water, controleren zwemwaterkwaliteit, zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater en zuiveren stedelijk afvalwater.

Wilt u meer weten over de activiteiten van Rijkswaterstaat of het waterschap? Kijk op de volgende websites:

Taken van de gemeente Velsen

Hoewel de waterschappen veel baggerwerkzaamheden op zich nemen, ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de kleinere watergangen in Nederland bij de gemeente. Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor beschoeiing langs de openbare wegen, de oevers van gemeentelijk water, de wadi’s, het verwijderen van drijfvuil en het opruimen van dode vissen en watervogels.