Ontwerpbestemmingsplan Platbodem Velserbroek

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen leggen het ontwerpbestemmingsplan Platbodem, Velserbroek ter inzage. Doel van dit bestemmingsplan is de bouw van maximaal 72 woningen mogelijk te maken.

Aanleiding

Het plangebied van de locatie ‘Platbodem’ was in gebruik voor twee scholen met bijbehorende gymzaal. Beide scholen zijn nu gevestigd op een andere locatie. De gemeente wil het mogelijk maken dat hier maximaal 72 woningen, verdeeld over 3 bouwblokken kunnen worden gebouwd. Om de gebouwen komt groen. Om dit plan planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Het college legt dit nieuwe bestemmingsplan vanaf 29 december 2023 ter inzage. Zo krijgt een ieder de gelegenheid om, voor een periode van 6 weken, een zienswijze op het plan in te dienen.

Ligging plangebied

Het plangebied betreft de voormalige scholen De Rozenbeek en De Duinroos en de gymzaal, tussen de Platbodem en Spitsaak in Velserbroek.

Plan inzien

Het bestemmingsplan Platbodem, Velserbroek (identificatienummer: NL.IMRO.0453.BP1003PLATBODEM1-O001) ligt met ingang van 29 december 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. 

Naast het bestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plan is digitaal in te zien onderaan deze pagina en op ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon of regelsopdekaart.nlexterne-link-icoon (zoek op bovenstaande plannaam of identificatienummer NL.IMRO.0453.BP1003PLATBODEM1-O001 ). De stukken zijn ook in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien kunt u een afspraak maken via 0255 567200.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze op 3 manieren indienen. 

  1. Een brief te richten aan:
  • Gemeenteraad van Velsen
  • Postbus 465
  • 1970 AL IJmuiden.

2. Een e-mail te sturen aan ro@velsen.nl

Vermeld hierbij ‘ter inzage bestemmingsplan Platbodem Velserbroek'. Vergeet niet uw fysieke postadres aan te geven.

3. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255 567200 of ro@velsen.nl.