Onderwijs

Velsen kent een vitale gemeenschap. In Velsen is er zorg voor zij die het nodig hebben, en iedereen heeft werk en dagbesteding.

De gemeente draagt samen met partners daaraan bij door de zelfredzaamheid te bevorderen, een leven lang leren te stimuleren en de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs te bevorderen. Sport, onderwijs en kunst en cultuur helpen bij het versterken van onderlinge samenhang, net als woningbouw en gebiedsontwikkeling die zorgen voor gemêleerde woonmilieus in buurten en wijken.

Balans

Goed onderwijs is van belang voor de hele samenleving. In onze regio is er de komende jaren volop aandacht voor het opleiden van voldoende technisch personeel. Een andere uitdaging is de balans tussen het opleiden van zorgprofessionals en de vraag hiernaar. Door onderwijs, cultuur en sport met elkaar te verbinden, zorgen we voor een uitdagende en passende leeromgeving in Velsen.

Verbinden onderwijs en jeugdhulp

We willen dat jongeren zoveel mogelijk thuis of in een huiselijke situatie opgroeien. Als er hulp nodig is, wordt deze wanneer het kan in de eigen omgeving ingezet. Om dit mogelijk te maken zetten we ook in op een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. We zorgen ervoor dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters laag blijft, dat leerlijnen doorlopen en dat onderwijsachterstanden worden aangepakt. We helpen bij het matchen van vraag en aanbod van onderwijsprofessionals, zoals bij techniek en zorg.

Samenwerkingen

Daarnaast zetten we ons netwerk in om veelbelovende samenwerkingen aan te gaan op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. We zetten vol in op offshore windenergie en onderstrepen daarbij onze unieke positie met een zeehaven dicht bij de windparken op zee. Dat biedt kansen voor de werkgelegenheid, en samen met onderwijs en werkgevers gaan we ervoor zorgen dat er goed opgeleide beroepskrachten komen. We zoeken samenwerking met het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV), WerkgeversServicepunt (WSP), onderwijs- en zorginstellingen. We willen leren van voorbeelden om ons heen. Inwoners met een uitkering en mensen die zeer moeilijk aan werk kunnen komen via een werk-leersysteem bieden we de kans om werkervaring op te doen en om een diploma te halen.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.  

Links

Overige informatie

Verschillende vormen van onderwijs:

Verwachte ontwikkelingen

De komende jaren richten we ons op de volgende speerpunten:

  • Een goede samenwerking tussen het onderwijs en preventieve en specialistische jeugdhulp.
  • Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters.
  • Voorschoolse voorzieningen zodat alle kinderen een goede start kunnen maken op het basisonderwijs.
  • Vernieuwing van het masterplan onderwijshuisvesting.