Kunst- en cultuurbeleid

De gemeente Velsen kent een vitale gemeenschap en een rijk verenigingsleven. Velsen biedt zorg en ondersteuning voor degenen die dat nodig hebben en er is werk en/of dagbesteding. De gemeente draagt samen met partners daaraan bij en bevordert de zelfredzaamheid, stimuleert activiteiten en bevordert de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs. Sport, onderwijs en kunst en cultuur helpen bij het versterken van de onderlinge samenhang. Net zoals woningbouw en gebiedsontwikkeling deze bewerkstelligen door in te zetten op gemêleerde woonmilieus in buurten en wijken.

Cultuur verbindt

Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van problemen in onze maatschappij. Deelnemen is een manier om mede vorm te geven aan het samen leven in Velsen en in de eigen wijk. Uitgangpunt is dat alle inwoners moeten kunnen deelnemen aan culturele programma’s.

We bieden toereikende culturele voorzieningen voor alle inwoners en ruimte voor cultureel ondernemerschap. We gaan voor een gevarieerd, modern en passend aanbod voor jong en oud(er). We zorgen ervoor dat alle scholen toegang hebben tot cultuureducatie.

Cultuureducatie

In veel gemeenten bestaat inmiddels een koppeling tussen Sociaal Domein en Kunst en Cultuur. Kunst en cultuur kan inderdaad meehelpen om (huidige) maatschappelijke kwesties en problemen het hoofd te bieden. Van cultuureducatie voor jongeren (via school) tot programma’s ten behoeve van ouderen om bijvoorbeeld zelfredzaamheid te stimuleren.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen. 

Overige informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over kunst en cultuur.

Verwachte ontwikkelingen

De cultuurnota van de gemeente Velsen loopt van 2014-2017. We zijn in de regio IJmond bezig met het ontwikkelen van een regionale visie op Kunst & Cultuur. Daarnaast willen we een lokale cultuurvisie ontwikkelen gericht op de gemeente Velsen. Hiervoor gaan we op verschillende manieren met betrokkenen in gesprek. Zo halen we input op bij een aantal Velsense samenwerkingspartners rond kunst en cultuur en hebben we onder inwoners een brede enquête uitgezet om hun wensen en ideeën te peilen. Uiteindelijk zal in een brede Cultuurtop alle opgehaalde informatie worden samengebracht. Op basis hiervan gaan we tijdens deze top gezamenlijk aan de slag met de belangrijkste thema's.

De onderwerpen die in de lokale visie aan bod kunnen komen zijn erg divers. Velsen kent veel verschillende verenigingen of organisaties die zich bezighouden met activiteiten rond kunst en cultuur. Dit kan variëren van een zangkoor, of lesaanbod tot faciliteiten rond podiumkunsten, of bibliotheekwerk. Ook culturele evenementen, of het behoud van cultureel erfgoed hebben een plek in de cultuurvisie.