Klimaatadaptatie

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Nederland, inclusief de gemeente Velsen, moet zich voorbereiden op de risico's van deze veranderingen en de omgeving hierop aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie. Daarnaast is het streven dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is. Dit betekent dat de waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en de ruimtelijke inrichting op orde moeten zijn. Alleen dan kan ons land de impact van klimaatverandering goed blijven opvangen.

Acties die u kunt nemen en die Velsen neemt

  • Minder verharden (operatie Steenbreek): tegels weghalen op stoepen en groen/planten of een houten losliggende buitenvloer ervoor in de plaats zetten.
  • Blauwgroene daken aanleggen: onder het groen van deze daken kan extra water worden opgeslagen, waarmee woningen en gebouwen beter worden beschermd tegen extreme regenval of droogte en hitte.
  • Geveltuintjes stimuleren: door de aanleg van deze groene watervriendelijke tuintjes kan water beter en makkelijker de bodem instromen.
  • Tijdelijke waterbergingen aanleggen: plaatsen van regentonnen, waterschuttingen, vijvers met noodopvang, infiltratiekratten. De gemeente zet in op sloten met extra brede oevers, wadi’s, waterbergende straten en groene parkeerplaatsen.
  • Gescheiden rioolsysteem: apart inzamelen van schoon regenwater van het dak om de druk op het riool en de afvalwaterafvoer te verlagen. Dit heet afkoppelen.
  • Creëren van schaduw: door het planten van bomen kan de hittestress worden verlaagd.
  • Klimaatatlas: Het klimaat verandert. Naast zeespiegelstijging krijgen we te maken met hogere temperaturen, nattere winters, extreme regenbuien en kans op droge zomers. De gevolgen zijn meer wateroverlast in de zomer, meer grondwateroverlast in de winter en meer hittestress. Dit zijn problemen waar iedereen in Velsen mee te maken kan krijgen en vereist een gezamenlijke aanpak die verder reikt dan van de gemeente alleen. Om inzicht te bieden in de te verwachten effecten, heeft de gemeente een klimaatatlas gepubliceerd. Deze atlas biedt gedetailleerde informatie op basis van recente gegevens en berekeningsmethoden. Hoewel het geen kant-en-klare oplossingen biedt, vormt het een basis voor discussie tussen politici, beleidsmakers, beheerders, inwoners, bedrijven, instellingen en belangengroepen over hoe om te gaan met verwachte knelpunten en wie hierbij betrokken moet zijn.
  • Riothermie (Aquathermie): Nederland klimaat- en waterbestendig inrichten is een hele opgave. Daarnaast staat ons nog een andere taak te wachten: klimaatmitigatie, oftewel het voorkomen van klimaatverandering. Een belangrijk aspect hiervan is de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, ook wel bekend als de energietransitie. Het Vellesan College en de Zefier/Dolfijnzaal in IJmuiden zijn voorbeelden van twee gebouwen waar riothermie wordt toegepast, waarbij warmte uit afvalwater wordt teruggewonnen. Het warme water dat bijvoorbeeld uit afwasmachines, douches of wasbakken wordt geloosd in het riool, wordt gebruikt als duurzame energiebron. Met behulp van warmtewisselaars en warmtepompen kunnen gebouwen hiermee op een milieuvriendelijke manier worden verwarmd. Als energie wordt gewonnen uit oppervlaktewater of drinkwater dan spreken we van aquathermie.