Jeugd

Om inclusiviteit te bevorderen, stellen we preventieve jeugdhulp en zorg als een prioriteit. Dit houdt in dat we jeugdhulp en zorg in een vroegtijdig stadium inschakelen. Voorkomen is beter dan genezen.

We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat we ingrijpende jeugdzorg moeten inzetten. Daarvoor zijn soms investeringen nodig aan de voorkant, om te voorkomen dat jongeren (duurdere) hulp nodig hebben. Dat is voor iedereen beter.

Ondersteunen

Wat ouders aankunnen (draagkracht) is voor ieder kind van belang. We ondersteunen ouders bij vragen over opvoeden en opgroeien, zodat de kinderen een stevige basis krijgen. In het bijzonder ouders die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We willen namelijk dat jongeren zoveel mogelijk thuis of in een huiselijke situatie opgroeien. Als er hulp nodig is, wordt deze wanneer het kan in de eigen omgeving ingezet. Om dit mogelijk te maken zetten we ook in op een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

Velsen en jeugd

Velsen kent een levendige jeugdcultuur, die we ondersteunen met ontmoetingsplaatsen voor jongeren (JOP’s) en andere activiteiten. Het is belangrijk dat jongeren zich buiten op straat thuis voelen. Net als thuis verwachten we dat de jeugd zorgvuldig met de spullen in de omgeving en met buurtbewoners omgaat. We spreken jongeren hierop aan als dat niet gebeurt.

Gemeente Velsen zet zich extra in voor kinderen die leven in een armoedesituatie door het organiseren van (preventieve) activiteiten en het verstrekken van voorzieningen. Jeugdigen en samenwerkingspartners denken mee over deze activiteiten en voorzieningen.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Overige informatie

Verwachte ontwikkelingen

De komende jaren richten we ons op de vijf thema’s uit het beleidsplan jeugd 2018-2021:

  • Jeugdigen groeien op in een positief opvoed- en opgroeiklimaat
  • Jeugdigen kunnen hun talent ontplooien
  • Jeugdigen hebben een gezonde levensstijl
  • Jeugdigen hebben toegang
  • Jeugdigen hebben toegang tot passende jeugdhulp

Andere speerpunten

  • Een goede samenwerking tussen het onderwijs en preventieve en specialistische jeugdhulp
  • Het optimaliseren van een dekkend aanbod van preventieve jeugdhulp voor jeugdigen en hun omgeving;
  • Het versterken van de ketensamenwerking zodat kinderen zo snel mogelijk de juiste jeugdhulp krijgen