Circulaire economie

Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Hergebruik van materialen is daarin belangrijk.

Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem, kortom: hergebruik van materialen.

Het tegenovergestelde van de kringloopeconomie is de lineaire economie, waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval verspild worden (verbrand of gestort).

Lineaire economie gaat uit van eenmalig gebruik: grondstoffen in productie worden omgezet in producten. Deze worden verbruikt en uiteindelijk is er restafval. Circulaire economie gaat uit van duurzame productie, duurzaam gebruik en recycling.

We hebben als gemeente Velsen het doel, binnen de gemeentegrenzen, zo veel mogelijk initiatieven te stimuleren om circulair denken en hergebruik van materialen te bevorderen.

Samenwerking

Velsen neemt binnen de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Metropool Regio Amsterdam (MRA) deel aan diverse samenwerkingsverbanden om met die betreffende gemeenten gezamenlijk een circulaire economie op gang te brengen in de regio.

Afvalbeleid

Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Afval scheiden is daarin belangrijk.

Meer Waarde Uit Afval - banner

Onder de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’ is Velsen samen met HVC bezig de afvalscheiding te bevorderen. Het doel is om komende jaren te voldoen aan de landelijke norm van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.

Meer Waarde Uit Afval bestaat uit maatregelen om de afvalscheiding te verbeteren. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt en geld wordt bespaard op het verbranden van afval. Zo willen we grondstoffen hergebruiken en de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk houden.

Wat doen we hier al voor?

De methode om afval beter te scheiden is door het op een andere manier in te zamelen.

In 2017 en 2018 zijn bij de meeste laagbouwwoningen in Velsen nieuwe inzamelsystemen ingevoerd die tot betere afvalscheiding hebben geleid.

Het uitgangspunt is dat we het bewoners makkelijker maken om gft en etensresten, oud papier en plastic, blik en drankpakken (PBD) te scheiden. Daarom krijgen huishoudens dichterbij een container voor deze afvalstromen zodat die makkelijker gescheiden kunnen worden.

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid en alle aanbestedingen vallen onder de Aanbestedingswet. Die is in juli 2016 veranderd. Het inkoopbeleid van Velsen is daar destijds op aangepast.

In het inkoopbeleid staan uitgangspunten die we hanteren bij een inkoopproces. Bijvoorbeeld hoe we willen inkopen: doelmatig (beste prijs en kwaliteit) en rechtmatig (volgens de wetgeving). Daarnaast staan er doelstellingen in voor duurzaamheid en innovatie.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Overige informatie

Via onderstaande link(s) is meer informatie te vinden over circulaire economie.

Verwachte ontwikkelingen

De komende jaren zal er gekeken worden naar het verbeteren van de afvalinzameling bij de overige woningen, waarbij vooral hoogbouw een uitdaging is.

Het uitgangspunt is ook bij hoogbouw dat we het bewoners makkelijker maken om gft en etensresten, oud papier en plastic, blik en drankpakken (PBD) te scheiden. Daarom krijgen huishoudens dichterbij een container voor deze afvalstromen zodat die makkelijker gescheiden kunnen worden.

Duurzaam inkopen voor ondernemers

Bij inkoopbeslissingen kijkt u onder meer naar de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Bij duurzaam inkopen let u ook op sociale en milieuaspecten. Kijk op het Ondernemersplein van KvK voor meer informatie.

Circulair bouwen

Wilt u als ondernemer meer weten over circulair bouwen? RVO biedt hulpmiddelen en een stappenplan.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.