Bezwaar

Beschrijving

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? (Dat kan bijvoorbeeld over uw uitkering gaan, wmo-voorziening of een beslissing van het college van B&W.) Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bent u het met de beslissing op uw bezwaar ook niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Voor bezwaar maken tegen een gemeentelijke belasting lees meer over bezwaar en beroep belastingen op BSGRexterne-link-icoon. Zij regelen de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Velsen.

Bezwaar maken kan op 2 manieren:

 1. Bezwaar makenexterne-link-icoon. Hiervoor hebt u uw DigiD inlogcode nodig.
 2. Schriftelijk via
  Gemeente Velsen
  Dudokplein 1
  1971 EN IJmuiden

Kijk voor meer informatie over wat er in uw brief moet staan bij ‘Voorwaarden’.

Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Voorwaarden

Wat moet er in uw brief staan?

In uw brief moet in elk geval staan:

 • Uw naam en adres.
 • Uw telefoonnummer (zodat we snel contact met u kunnen opnemen)
 • De datum van het bezwaarschrift.
 • Tegen welke beslissing u bezwaar maakt. Voeg een kopie bij van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • Uw handtekening.

Meer informatie over bezwaar makenexterne-link-icoon vindt u op de website van de Rijksoverheid

Bezwaarschrift moet compleet zijn

Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard). U krijgt dan ook geen uitnodiging voor een hoorzitting.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Als u geen advocaat bent, hebt u een bewijs nodig dat de persoon voor wie u het bezwaarschrift indient, u daarvoor machtigt.

U kunt uw schriftelijke bezwaarschrift richten aan:

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN

Kosten

Bezwaar maken kost u niets.

Wel als u om een voorlopige voorziening vraagt en als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar en u in beroep gaat bij de rechtbank (zie Bijzonderheden)

Bijzonderheden

Bezwaar ingediend

Uitnodiging

Als u bezwaar heeft ingediend zult u een uitnodiging voor een hoorzitting krijgen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw bezwaren tegen het besluit toelichten. U kunt vragen stellen aan de gemeente. Vertegenwoordigers van de gemeente kunnen u ook vragen stellen om meer duidelijkheid te krijgen. De hoorzitting wordt meestal geleid door een onafhankelijke voorzitter, die niet in dienst is bij de gemeente. Deze zal erop letten dat de bijeenkomst goed verloopt.

Telefonisch contact

Het kan ook zijn dat naar aanleiding van uw bezwaarschrift er eerst telefonisch contact met u wordt opgenomen om te bespreken wat de beste aanpak is van uw bezwaarschrift. Een hoorzitting is dan niet altijd nodig.

Heroverweging

Op basis van het bezwaarschrift en de hoorzitting wordt het gehele besluit nagelopen, geanalyseerd en getoetst aan alle wetten en voorschriften waarop het berust. Dit proces noemt de wet de heroverweging. Op grond van deze heroverweging neemt de gemeente een nieuw besluit. Dit heet een zogenaamd ‘besluit op bezwaar’. Dit nieuwe besluit wordt u altijd toegezonden.

Hoe lang duurt het?

Vanaf de dag dat de bezwaarperiode voorbij is, heeft de gemeente 6 weken de tijd om op uw bezwaarschrift een beslissing te nemen. Het bestuursorgaan kan de beslistermijn tijdelijk stopzetten (opschorten) of verlengen (verdagen) met maximaal zes weken.

Voor bezwaren tegen raadsbesluiten geldt een termijn van 12 weken.

Opschorting

Opschorting betekent dat de wettelijke beslistermijn even stilstaat en pas weer gaat lopen als aan bepaalde eisen of voorwaarden is voldaan. De beslistermijn wordt opgeschort als uw bezwaarschrift (nog) niet aan de wettelijke eisen voldoet. U krijgt daar bericht over en u krijgt de gelegenheid om alsnog aan die eisen te voldoen.

Verdagen

Verdagen betekent dat de gemeente de wettelijke beslistermijn mag verlengen. Bij bezwaarschriften die betrekking hebben op gemeentelijke belastingen en WOZ-zaken geldt dat de beslistermijn met maximaal 4 weken kan worden verdaagd, voor andere bezwaarschriften geldt een termijn van 6 weken.

Uitstel van de beslistermijn

Uitstel van de beslistermijn is mogelijk als:

 • alle belanghebbenden ermee akkoord gaan dat de beslissing op het bezwaarschrift wordt uitgesteld;
 • degene die het bezwaarschrift heeft ingediend akkoord gaat met verder uitstel en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad (daar geen nadeel van ondervinden);
 • na de verdaging extra uitstel van de beslistermijn nodig is om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat informatie is opgevraagd bij derden die nog niet is binnengekomen;
 • er aan wettelijke procedurevoorschriften moet worden voldaan.

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens een bezwaarprocedure. Dit betekent dat u moet doen wat de gemeente heeft besloten. Wilt u dit besluit tijdelijk uitstellen? Dien dan een verzoek in bij de rechtbank in Haarlem. Dit verzoek heet ‘voorlopige voorziening’.

U vraagt de rechter dan de werking van het besluit op te schorten. De rechter zal onderzoeken of er sprake is van een spoedeisend karakter, met andere woorden, of de werking van het besluit onherstelbare gevolgen heeft. Voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Vindt de rechter dat u gelijk heeft? Dan krijgt u deze kosten terug.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar?

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

Hoe gaat u in Beroep?

Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem

Sector Bestuursrecht

Postbus 1621

2003 BR Haarlem

Kosten

U moet griffierecht betalen aan de rechtbank.

Voorwaarden

Wat staat in uw beroepschrift?

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum van het beroepschrift
 • Omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat (stuur een kopie mee)
 • Reden van het in beroep gaan
 • Uw handtekening
 • Wat de beslissing volgens u moet zijn

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u binnen 6 weken in hoger beroep gaan. U leest in de uitspraak van de rechtbank waar u in hoger beroep kunt gaan.