De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gingen op 27 januari online in gesprek met ruim 50 (vertegenwoordigers van) inwoners en lokale ondernemers. Zij hebben verschillende inhoudelijke en kritische vragen gesteld, maar ook suggesties gedaan.

De presentaties en een overzicht van de vragen en antwoorden uit deze bijeenkomst kunt u nu teruglezen.

Waar ging het over?

Dit gesprek ging over twee verschillende (zoek)gebieden waar in de toekomst mogelijk grootschalige energie door zon of wind kan worden opgewekt. Dit zijn locaties langs de A9 (gecombineerd met het Noordzeekanaal en recreatieschap Spaarnwoude) en op het terrein van Tata Steel. Vooral over de laatste locatie was veel discussie. Deelnemers gaven ten aanzien van dit gebied aan dat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk staat en hebben zorgen over gezondheid. Ook wordt gevraagd om rekening te houden met de opeenstapeling van effecten.

Wat is de RES en wat zijn zoekgebieden?

De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. In de Regionale Energiestrategieën (RES’en) maken overheden, samen met maatschappelijke instellingen, ondernemers en zoveel mogelijk inwoners plannen voor de grootschalige opwek van hernieuwbare energie (wind op land en zon). Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor het inzetten van duurzame warmtebronnen en -technieken in plaats van fossiele brandstoffen. Noord-Holland Zuid is een van de dertig ‘energieregio’s’ waar dit gebeurt. Begin 2020 is globaal gekeken naar welke gebieden in de deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland kans bieden voor grootschalige energieopwekking uit vooral zon en wind. Deze gebieden noemen we de zogenaamde zoekgebieden. De zoekgebieden in de IJmond zijn nu nader verkend.

Waar gaat de RES niet over?

De energietransitie is veel breder dan de opgave van de RES. Ook op het gebied van mobiliteit, in de industrie en in de landbouw moeten stappen worden gezet, maar dat gebeurt op andere plekken. Ook gaat de RES niet over meer kleinschalige manieren van opwek van hernieuwbare energie of over energiebesparing. Dat levert regelmatig verwarring op, wat logisch is, want er zijn de nodige raakvlakken. De focus ligt bij de RES echter op grootschalige opwek van elektriciteit door middel van wind op land en zon en op het verduurzamen van de warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving.

Eerste verkenning

We staan nog aan het begin van het proces, waarbij verder onderzoek noodzakelijk is. Er kunnen nog zoekgebieden afvallen, maar ook bij komen. De presentaties van deze eerste verkenning moeten nog worden afgewogen op maatschappelijke belangen zoals gezondheid en leefomgeving, technische en ruimtelijke aspecten.

Meer informatie

De presentaties van deze bewonersbijeenkomst, verschillende feiten, algemene vragen en antwoorden over de RES zijn terug te lezen op de website. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Stuur dan een mail aan duurzaam@velsen.nl met uw naam en woonplaats en geef aan dat u op de hoogte gehouden wilt worden over de RES. Ook als u in Heemskerk of Beverwijk woont.

Zonnepanelenwal naast snelweg