Inzage

Met ingang van vrijdag 25 september 2020 liggen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening, voor zes weken het op 24 juni 2020 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Brederoodseweg 41’ en de gewijzigde omgevingsvergunning, zaaknummer 15166-2016, ter inzage op het gemeentehuis aan het Dudokplein 1 te IJmuiden. De stukken kunnen daar tijdens openingsuren worden ingezien.

De bestemmingsplanstukken zijn tevens op ruimtelijkeplannen te raadplegen onder identificatienummer: NL.IMRO.0453.BP0602BREDEROODSE1-R002.

 

Toelichting op de aanpassing van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning

Het bestemmingsplan “Brederoodseweg 41” maakt de bouw van drie woningen mogelijk op de Brederoodseweg 41 A- C in Santpoort-Zuid. De op 9 juli 2019 verleende omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van twee woningen aldaar (kavel A en C).

Na de vaststelling van het bestemmingsplan op 22 mei 2019 door de gemeenteraad deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 uitspraak inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak maakte het nodig om de besluitvorming voor het project Brederoodseweg 41 aan te passen.

Nader onderzoek door een gespecialiseerd bureau leidde tot een drietal benodigde wijzigingen in het project: (grotendeels) bouwen met elektrische machines, de woningen voorzien van een “all-electric” systeem en gefaseerd bouwen van de woningen. Hiertoe zijn ondergeschikte aanpassingen aangebracht in het bestemmingsplan Brederoodseweg 41 en in de voor kavel A en C van het project verleende omgevingsvergunning. Een volledig overzicht van de aanpassingen van het bestemmingsplan is opgenomen in het besluit van de gemeenteraad tot wijziging van het bestemmingsplan Brederoodseweg 41. Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar.

 

Coördinatie en beroep

Artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad heeft voor het project “Brederoodseweg 41” het college de mogelijkheid gegeven deze gecoördineerde aanpak toe te passen (raadsbesluit 24 november 2016). Met het coördinatiebesluit vindt bundeling van rechtsbescherming plaats, zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één zienswijze/beroep tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten.

Voorafgaand aan de aanpassing van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verschillende beroepen ingediend. Deze beroepen zijn in behandeling onder procedurenummer 201908316/1/R1.

De ingestelde beroepen hebben op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege mede betrekking op wijzigingen in de besluitvorming. De indieners van die beroepen hoeven niet opnieuw beroep in te stellen. Wel kunnen zij in de beroepsprocedure aanvullende beroepsgronden inbrengen tegen de aangebrachte wijzigingen.

Overige belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij destijds geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de bovengenoemde periode van terinzagelegging van het gewijzigde bestemmingsplan en omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ‘s-Gravenhage. Het beroep kan uitsluitend betrekking hebben op de wijzigingen in de besluitvorming. Het beroepschrift moet worden ondertekend en voorzien zijn van naam en adres van de indiener(s), de datum, een omschrijving van het besluit en een motivering waarom u het niet eens bent met de wijzigingen in de besluitvorming.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.