Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de locatie Biezenweg 70.

Aanleiding

Het voorontwerpbestemmingsplan Biezenweg maakt op het perceel Biezenweg 70 de bouw van een woning, een gastenverblijf en het vervangen van de voormalige bedrijfswoning tot woning mogelijk. Hier was eerder een tuincentrum gevestigd. Ook wordt het gehele perceel natuurlijk ingericht.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het gebied 'De Biezen', gelegen tussen Santpoort-Noord en Driehuis. Het plangebied wordt ten zuiden begrensd door de Biezenweg en ten noorden door de spoorlijn Haarlem - Beverwijk. Ten westen ligt het plan op ongeveer 175 meter van de Hagelingerweg en ten oosten op een afstand van ongeveer 280 meter van het Spekkenwegje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan  (idn: NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1-V001) ligt met ingang van 11 januari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage:

Inloopavond

Op woensdagavond 23  januari 2019 houdt de gemeente Velsen een inloopavond over dit bestemmingsplan. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in Café Middeloo, Driehuizerkerkweg 71 te Driehuis. Tijdens de inloopavond is er gelegenheid tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen van vragen. Tijdens de bijeenkomst kunnen geen inspraakreacties worden ingediend, dit kan schriftelijk gedurende de inspraaktermijn.

Inspreken

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan.

Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 465

1970 AL IJmui­den

of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van “inspraakreactie bestemmingsplan Biezenweg, zaaknummer 22014-2018”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Documenten: