Voorgenomen besluit vluchtelingenboot

10 maart 2023
Opvang vluchtelingen

Op 26 januari jongstleden gaf de gemeenteraad te kennen de voorwaarden waaronder het opvangschip in Velsen-Noord eventueel langer kan blijven te willen bespreken met inwoners.

Het college besloot een raadpleging te houden onder de inwoners van Velsen-Noord. Over de mening over het blijven van het opvangschip en daarbij over eventuele voorwaarden, zorgen en ideeën. Tegelijkertijd onderzoekt het college mogelijkheden voor alternatieve locaties waar een deel van de vluchtelingen kan worden opgevangen die inmiddels binding hebben met de regio. Uit de raadpleging bleek dat een meerderheid (59%) van de deelnemers negatief staat tegenover langer blijven van het opvangschip. Dit is een heldere uitkomst. Het college neemt daarom het voorgenomen besluit om het opvangschip niet te verlengen na 16 april 2023. (Wilt u meer weten over de belangrijkste uitkomsten, lees dan 'Belangrijkste uitkomsten raadpleging Velsen-Noord')

Op 26 januari besloot het college ook om parallel aan de raadpleging onderzoek te doen naar alternatieve locaties, waar in het bijzonder een deel van de vluchtelingen met binding in de regio opgevangen kunnen worden. De raad stemde hiermee in. Uit een eerste onderzoek naar alternatieve locaties komt naar voren dat de Cruisekade/Sluisplein in IJmuiden, de Loswal in IJmuiden en de 3e Rijksbinnenhaven in Velsen-Noord de meest kansrijke locaties zijn om een deel van de vluchtelingen op te vangen op een schip. Uit nader onderzoek moet nog blijken of deze locaties daadwerkelijk te realiseren zijn.

De Cruisekade/Sluisplein biedt de mogelijkheid om een klein zeecruiseschip aan te meren met de capaciteit om circa 400 vluchtelingen op te vangen. De Loswal en de 3e Rijksbinnenhaven bieden mogelijkheden voor een riviercruiseschip. Deze riviercruiseschepen hebben een capaciteit van 170-190 personen. Dat betekent dat niet de hele beoogde doelgroep met binding in de regio van ongeveer 220 personen op één van deze locaties opgevangen kan worden. Beide locaties zouden dan benut moeten worden. Op het kleine zeecruiseschip kan dat wel. Er is dus geen precies passende oplossing om de groep met binding op te vangen. Komen we om deze groep op te vangen tot een oplossing die meer opvangplekken (extra) biedt, dan is het onze insteek om die plekken te benutten. We zitten nog in een opvangcrisis, en dat zijn we ons bewust. Bovendien helpt het de gemeente in onze taakstellingen. Als wij meer vluchtelingen opvangen dan nodig is volgens de taakstelling, dan kunnen wij in de regio afspraken maken over onze taakstelling voor statushouders. Het college wil de komende periode samen met het COA inzetten op het nader onderzoeken van deze locaties. De locatie aan de Cruisekade/Sluisplein heeft de voorkeur, omdat hierbij op één centrale plek de opvang georganiseerd kan worden en maar één kade ingericht hoeft te worden voor de opvang.
Mocht uit nader onderzoek de inzet van de Cruisekade toch niet mogelijk blijken, dan wil het college zowel aan de Loswal als aan de 3e Rijksbinnenhaven een opvanglocatie realiseren op twee aparte riviercruiseschepen. Wanneer een opvanglocatie definitief is zullen wij met de omwonenden in gesprek gaan over een goed verloop van de opvang.

Donderdag 16 maart gaat onze gemeenteraad in gesprek over de uitkomst raadpleging inwoners Velsen-Noord, over opvangschip en voortgang onderzoek naar andere locaties voor vluchtelingenopvang

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.