Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 mei 2020 heeft besloten dat een paraplubestemmingsplan wordt voorbereid voor de plangebieden, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding.

Tekening voorbereidingsbesluit woongebruik

Aanleiding

Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel de verdere groei van kamerverhuur, het opsplitsen van woningen, bed and breakfast en het bedrijfsmatig verstrekken van logies tegen te gaan. Bij een omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde periode.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar. In dat jaar wordt een paraplubestemmingsplan voor de bestemmingsplannen, waarop dit voorbereidingsbesluit betrekking heeft, opgesteld en in procedure gebracht. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan.

 

Plan inzien

Het voorbereidingsbesluit ligt  met ingang van 24 juli 2020 (idn NL.IMRO.0453.VB0000ANTISLPITWO2-R001) gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

 

Hier kunt u het plan inzien:

  • Bij het Klant Contact Centrum, gemeente Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.

 

Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.