Vanwege het onrustige verloop van recente betogingen elders in het land en de persconferentie op vrijdagavond met waarschijnlijk nieuwe maatregelen, hebben burgemeester Frank Dales, de teamchef van de politie en de officier van justitie (de lokale gezagsdriehoek) besloten om het gebied vanaf Pontplein, rondom Plein 1945, de Lange Nieuwstraat, de Kennemerlaan tot de Dokweg als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen.

De aanwijzing geldt van vrijdag 26 november 17.00 uur tot en met maandag 29 november 06.00 uur. Binnen het veiligheidsrisicogebied mag de politie op aanwijzing van de officier van justitie preventief fouilleren. Er zijn geen beperkingen voor u als inwoner; u kunt nog steeds uw woning betreden en verlaten. 

Overwegende dat

 • Er aanwijzingen zijn dat men naar aanleiding van de persconferentie die plaatsvindt op 26 november 2021 op Plein 1945 in IJmuiden gaat demonstreren.
 • Bij eerdere samenkomsten in de gemeente Velsen vuurwerk is meegebracht, wat heeft geleid tot escalatie waarbij inzet van de ME nodig was om de openbare orde te herstellen.
 • Een ernstige vrees bestaat voor een verstoring van de openbare orden indien demonstranten vuurwerk of andere wapens als bedoeld in de Wet wapens en munitie bij zich hebben.
 • Onder verstoring van de openbare orde in dit verband wordt verstaan dat personen die gehoor geven aan de oproep om te demonstreren vuurwerk of andere wapens als bedoeld in de Wet wapens en munitie meenemen naar de locatie, met de politie of met elkaar in conflict raken, dan wel vernielingen zullen aanrichten, dan wel het openbare leven in ernstige mate zullen verstoren of onmogelijk maken, dan wel voor slachtoffers zullen zorgen.
 • Vuurwerk kan worden aangemerkt als een wapen in de zin van de Wet wapens en munitie en dit daarmee een groot gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid.
 • Het ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde noodzakelijk is om personen die met vuurwerk of andere wapens in de zin van de Wet wapens en munitie aan de demonstratie willen deelnemen worden geweerd uit het betreffende gebied.
 • Preventief fouilleren een effectief (preventief) middel is om mensen ertoe te bewegen dat ze geen wapens bij zich dragen in de openbare ruimte en er tevens toe bijdraagt dat aanwezige wapens (waaronder vuurwerk) in beslag kunnen worden genomen.
 • De beschikbare juridische instrumenten ontoereikend zijn om een dergelijke verstoring van de openbare orde te voorkomen.
 • De leden van de lokale gezagsdriehoek Velsen op 25 november 2021 hebben afgestemd om het betreffende gebied aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied op grond van artikel 151b van de Gemeentewet in samenhang gelezen met artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019.

Gelet op

 • artikel 151b van de Gemeentewet
 • artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019.

Besluit

 1. De gebieden in IJmuiden zoals weergegeven op bijgevoegde kaart aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied waarin toepassing van de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie mogelijk is.
 2. Dit besluit met ingang van 26 november 2021 om 17:00 uur in werking te laten treden tot maandag 29 november 06:00  uur.

Gebied

Veiligheidsrisicogebied IJmuiden van 26 november 17:00 uur tot en met 29 november 2021 06:00 uur

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van gemeente Velsen, Postbus 1970 AL IJmuiden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de uitvoering van het besluit niet op. Wanneer u bezwaar maakt kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bij de President van de Arrondissementsrechtbank in Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het adres is: Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Getekende document door burgemeester Frank Dales

PDFBesluit aanwijzing veiligheidsrisicogebied 26-29 nov. 2021.pdf