De vereiste vergunningen zijn sterk afhankelijk van het type bedrijf dat u wilt beginnen. Hierbij een overzicht van de meest voorkomende:

Milieuvergunning

Sinds de in werking treding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een reeds verleende milieuvergunning gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. Via een omgevingsvergunning krijgt u toestemming om uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Het handelen zonder of in strijd met de omgevingsvergunning is strafbaar. U moet een (wijzigings)vergunning aanvragen vóórdat u gaat starten met uw (nieuwe) bedrijfsactiviteiten. Het is gebruikelijk om voordat u een aanvraag doet een afspraak te maken met een medewerker van de Milieudienst IJmond voor een vooroverleg. De medewerker komt dan bij uw bedrijf langs en loopt met u gezamenlijk de aanvraag door en geeft aan welke gegevens dienen te worden overlegd, zoals een bodemonderzoek of geluidsrapport. Indien u alleen een omgevingsvergunning met betrekking tot de bedrijfsacitiviteiten (het exploiteren van een inrichting) aanvraagt verleent Milieudienst IJmond de omgevingsvergunning. Als u ook andere onderdelen van een omgevingsvergunning aanvraagt, zoals een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, dan verleent de gemeente de vergunning. Voor meer informatie met betrekking tot milieuregelgeving kunt u terecht op de website van Omgevingsdienst IJmond: www.odijmond.nl.

Omgevingsvergunning

Deze vergunning vervangt veel oude vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Ook als u van meerdere instanties toestemming nodig heeft, kunt u nu volstaan met het indienen van één omgevingsvergunning. Deze kan bij één loket worden aangevraagd en digitaal worden ingediend. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar één beroepsprocedure.

Een voorbeeld: Vroeger had u twee vergunningen nodig wanneer u een beschermd monument wilde verbouwen. U moest dan een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u twee procedures moest doorlopen.
Met de komst van de omgevingsvergunning is dit verleden tijd. U hebt nog maar één vergunning nodig en hoeft dus ook maar één procedure te doorlopen.

Als u wilt bouwen, verbouwen of renoveren, heeft u in de meeste gevallen een 'Omgevingsvergunning; activiteit bouwen' nodig. Via het landelijke Omgevingsloket kunt u met behulp van een vragenlijst zien of u een Omgevingsvergunning nodig heeft.

Digitaal Loket – Omgevingsvergunning

Alcoholvergunning (voorheen: Drank- en Horecavergunning)

Op grond van de Alcoholwet (voorheen Drank-en Horecawet) dienen ondernemers van horeca- en slijtersbedrijven in het bezit te zijn van een Alcoholvergunning. Deze drankvergunning wordt afgegeven als aan zedelijkheids- en inrichtingseisen wordt voldaan en over kennis van sociale hygiëne wordt beschikt. De personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (bijv. eenmanszaak of BV, V.O.F.) dienen ook in het bezit te zijn van een verklaring van Sociale Hygiëne. Digitaal loket - Alcoholvergunning (voorheen: Drank- en horecavergunning).

(Tap)ontheffing

Het is u niet toegestaan om zonder ontheffing tijdelijk (lichte) alcohol (buiten de horecagelegenheid op bijzondere gelegenheden) te schenken. Een ontheffing op de Alcoholwet (voorheen: Drank- en Horecawet) houdt in dat er een uitzondering gemaakt wordt op de inhoud van deze wet. Digitaal loket - (tap)ontheffing.

Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecaonderneming en/of snackbar is een vergunning vereist; voor het aanbieden van niet-alcoholhoudende dranken en spijzen ter plaatse. Zie Exploitatievergunning openbare inrichting en Horeca exploitatievergunning

Evenementenvergunning

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen is voor het organiseren van een evenement een vergunning vereist. De gemeente kan aan u, onder specifieke voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde een vergunning verlenen: Digitaal loket - evenementenvergunning.

Vestigingsvergunning niet meer nodig

De Vestigingswet is per 18 juli 2007 per Koninklijk Besluit volledig afgeschaft. Starters in de bouw-, installatie-, vervoermiddelen- en levensmiddelensector hebben vanaf die datum geen vestigingsvergunning meer nodig om hun bedrijf te starten

 

Starters