Veelgestelde vragen Waterloket

Wat is rioolheffing? Waar kan ik terecht met klachten over grondwateroverlast? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing langs de sloot?

Veelgestelde vragen over het riool

Voor een garage die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering is rioolheffing verschuldigd. Deze heffing wordt opgelegd aan zowel de eigenaar als de gebruiker, omdat de gemeente op grond van de Wet gemeentelijke watertaken ook de zorg heeft voor het inzamelen en adequaat afvoeren van het hemelwater.

De aanslag rioolheffing eigenaarsgedeelte wordt niet aangepast bij verkoop in de loop van het belastingjaar, omdat het tijdstip van 1 januari van het belastingjaar beslissend is voor de aanslag rioolheffing, eigenaarsgedeelte. In de praktijk verrekent de notaris de rioolheffing, eigenaarsgedeelte bij het opstellen van de transportakte.

De aanslag rioolheffing gebruikersgedeelte, wordt wel aangepast als u naar een andere gemeente verhuist. Stel dat u op 31 juli verhuist naar een andere gemeente, dan ontvangt u een vermindering over de periode 1 augustus tot en met 31 december.
Als u binnen de gemeente Velsen verhuist, dan wordt de aanslag rioolheffing gebruikersgedeelte niet aangepast. Voor uw nieuwe adres ontvangt u pas met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag gebruikersgedeelte.

Let op: De belastingadministratie is gekoppeld aan de gemeentelijke bevolkingsadministratie. U moet uw verhuizing zelf tijdig doorgeven aan de afdeling Burgerzaken.

Voor alle gemeentelijke watertaken aan m.n. de riolering en het grondwater betaalt u jaarlijks rioolheffing aan de gemeente Velsen. Deze heffing wordt geïnd door Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Iedereen betaalt mee, omdat het product een algemeen belang heeft voor o.a. de volksgezondheid. De verordening rioolheffing wordt jaarlijks door de gemeenteraad van Velsen vastgesteld. Van de inkomsten uit de rioolheffing worden alle gemeentelijke watertaken bekostigd. De gemeente mag geen andere taken bekostigen uit de opbrengsten van de rioolheffing.

De gemeenteraad stelt ieder jaar het tarief vast voor de rioolheffing voor zowel het eigenaarsgedeelte als het gebruikersgedeelte. In Velsen betaalt iedere eigenaar en alle gebruikers van de riolering een vast bedrag. Bewoners en bedrijven betalen daarbij net zoveel. Er wordt ook geen rekening gehouden met het aantal personen, waaruit een huishouden bestaat.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland regelt de rioolheffing voor de gemeente Velsen.

Lees meer over rioolheffing op Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Als u geen afvalwater, grondwater of regenwater direct of indirect loost op de gemeentelijke riolering, dan is de aanslag onterecht opgelegd. In dat geval kunt u schriftelijk bezwaar maken. 

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt sinds 1 januari 2021 de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De BSGR is daarbij het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen die betrekking hebben op belastingjaar 2021 en later. Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u op de website van de BSGR.  

Een bezwaarschrift gericht op het belastingjaar 2021 en later kunt u richten aan de BSGR.  

Een bezwaarschrift gericht op het belastingjaar 2020 en eerder kunt u richten aan:
Gemeente Velsen
t.a.v. de heffingsambtenaar 
Belastingen en Invordering 
Postbus 465 
1970 AL IJmuiden 

Er is van een indirecte aansluiting sprake als er via de riolering van anderen wordt geloosd, bijvoorbeeld via een rioleringsgedeelte dat in eigendom is van de woningcorporatie of een Vereniging van Eigenaren.

Degene die bij het begin van het belastingjaar eigenaar is van een perceel, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering of IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater) wordt aangeslagen voor de rioolheffing. We noemen dit het eigenaarsgedeelte.

Degene die gebruik maakt van een perceel, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering of IBA wordt aangeslagen voor de rioolheffing. We noemen dit het gebruikersgedeelte.

Onder perceel moet worden verstaan elke zelfstandige woning, elk bedrijf, elke garage etc.

Veelgestelde vragen drinkwater

Komt er bruin water uit de kraan, of hebt u andere problemen met drinkwater?

Neem contact op met PWN.

Veelgestelde vragen oppervlaktewater

Door warm weer lopen vooral watervogels en vissen kans op botulisme. Vooral ondiep en stilstaand water warmt snel op, waardoor de kans op vergiftiging van waterdieren toeneemt. Ziet u dode vogels, eenden, vissen of andere dieren in het water liggen, meld dit dan direct bij de gemeente Velsen. Medewerkers van de gemeente zorgen voor het opruimen van de dieren, om de kans op uitbraak van botulisme te verkleinen.

De gemeente hanteert hierin een vast schema waarin de gemeente op alle waterwegen rommel en overtollig riet weghaalt. Mocht u in of rondom het water zaken aantreffen die daar niet thuishoren, meld dit dan aan de gemeente.

Als de beschoeiing onderdeel uitmaakt van een woonerf, dan is de eigenaar verantwoordelijk dat de beschoeiing in orde is. In de openbare ruimte is de gemeente daar verantwoordelijk voor en zorgt zij voor het onderhoud van de beschoeiing.

Veelgestelde vragen over grondwater

Als tijdelijke maatregel kunt u direct een pomp op de vloer zetten die het water naar buiten pompt (te huur of te koop bij de grotere bouwmarkten). Op lange termijn zijn er wel een aantal maatregelen die kunnen helpen deze problemen te voorkomen.

U kunt onder meer:

 • muren, ondervloeren en kelders waterdicht maken
 • kruipruimtebodems isoleren
 • onderkant van de benedenvloer isoleren
 • kruipruimtes en kelder eventueel met zand dicht(er) maken
 • kruipruimtes en kelders koel houden!
 • drainage aanleggen onder of rondom het huis en laten aansluiten op gemeentelijk open water, gemeentelijk drainage of riolering
 • zelf regenwater verwerken in kleine ondergrondse opvangbakken die het water langzaam aan de grond afstaan
 • afvoer van straatje, achterommetjes, tuinen en dergelijke zo verbeteren dat water afstroomt naar de openbare weg en de gemeentelijke riolering of drainage en niet naar de eigen woning
 • kelders en kruipruimtes goed ventileren
 • watermeetputten buiten waterdicht maken

Veel van deze maatregelen vereisen specialistische kennis en ervaring. Het inschakelen van bouwkundig adviseurs, bijvoorbeeld van een organisatie als Vereniging Eigen Huis, kan u verder helpen.

Grondwater kom je tegen als je een diepe kuil graaft. Zie je onderin in de kuil water staan, dan is dat het grondwaterpeil. Als er over een lange periode veel regen valt gaat het grondwater omhoog en als het lang droog is, daalt het. Het stijgen en dalen van het grondwater gaat heel langzaam. Over het algemeen zien we in het begin van de lente de hoogste grondwaterstanden en aan het begin van de herfst de laagste grondwaterstanden.” 

Er valt niet elk jaar dezelfde hoeveelheid regen. Jaren waarin er minder regen valt worden afgewisseld met jaren met overtollige hoeveelheden regen. 2023 Was het natste jaar ooit en volgde op een aantal juist hele droge jaren. Als er veel regen valt wordt een flinke watervoorraad opgebouwd, zodat bij de volgende droge periode er in de bodem voldoende reserves aanwezig zijn. Zo werkt de natuur en dat heeft voor- en nadelen. 

We spreken van grondwateroverlast als er sprake is van een duidelijk ‘te veel’ en ‘te vaak’ aan hoge grondwaterstanden. Het kan bijvoorbeeld bijzonder vervelend zijn als er door een hoge grondwaterstand water in je kelder komt te staan. Door klimaatverandering zullen we in de toekomst vaker te maken krijgen met hete en droge zomers en natte winters.

Als er sprake is van een duidelijk ‘te veel’ of ‘te vaak’ kan de gemeente maatregelen nemen, zoals het aanleggen van drainage. Dat doet de gemeente alleen op eigen grond, want elke grondeigenaar is verantwoordelijk voor het grondwater op zijn eigen terrein. Ook zijn particulieren zelf verantwoordelijk voor het grondwater op eigen terrein, het waterdicht houden van kelders en het voorkomen dat water in muur omhoog kan trekken.

Ook een te laag grondwaterpeil is niet goed. Er kan bijvoorbeeld droogteschade ontstaan in de natuur. Er is dan niet alleen onvoldoende water voor planten en dieren, maar door het uitdrogen van de grond is er ook meer kans op een natuur- of bermbrand. Bij droogte kan ook de grond inzakken waardoor woningen of tuinen kunnen verzakken, of er is te weinig water beschikbaar om sloten goed door te spoelen waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat. Daarom is het belangrijk om water zoveel mogelijk vast te houden en niet te snel af te voeren.

Bij een verstopping van het riool neemt u contact op met de gemeente als u vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk riool zit via 0255 567200. U kunt dit ook digitaal melden. Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844.

De gemeente komt bij u langs en u kunt dan toestemming geven voor het onderzoeken van de klacht. Indien de oorzaak op uw eigen perceel ligt zijn er voor u kosten verbonden aan dit onderzoek. U moet daarna de oorzaak zelf te verhelpen. Eventueel kunt u dat door een loodgieter of rioleringsontstoppingsbedrijf laten doen. Deze kosten zijn ook voor uw rekening.

Indien de oorzaak op gemeentegrond ligt, verhelpt de gemeente het probleem. Dan zijn de kosten voor onderzoek en het verhelpen van het probleem voor rekening van de gemeente. Het achteraf verhalen van gemaakte kosten is niet mogelijk. Daarom is het verstandig om eerst contact met de gemeente op te nemen.

Controleer of alle stankafsluiter (sifons) goed werken en goed aangesloten zijn. Kijk ook naar de standleiding (ontluchtingspijp van de binnenhuisriolering, loopt meestal tot onder het dak).

Vaak wordt een regenpijp als standleiding gebruikt. Komt de rioollucht uit de regenpijp, voorzie deze dan ook van een stankafsluiter. Stinkt het uit de straatkolken, Meld dan digitaal bij de gemeente dat het stankslot in die kolken stuk is of bel de gemeente via +14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Dit komt vooral voor in de herfst, als er veel bladeren van boom zijn gevallen. Door de vallende bladeren kunnen de straatkolken verstopt raken. Door de bladeren te verwijderen, kunt u vaak al een groot deel van het probleem verhelpen. Als het erg hard regent kan er ook water blijven staan in de straat. Dit komt omdat de riolering dan overvol is geraakt. Hier kunt u niet veel aan doen. Het melden bij de gemeente helpt ons wel de problemen inzichtelijk te krijgen.

Via het Digitale Loket van de gemeente Velsen kunt u een vergunning voor een rioolaansluiting aanvragen. Hebt u andere klachten, meldingen of vragen? Meld deze dan digitaal of neem contact op met de gemeente Velsen.

Als bekend is dat de overlast structureel is en de te treffen maatregelen doelmatig, maakt de gemeente ontwerpen van nieuwe en/of aangepaste drainagestelsels en zullen deze worden ingevoerd. Voorlopig gaat dat nog in zogenoemde werk-met-werkprojecten zodat de openbare weg niet onnodig open hoeft te worden gemaakt.

De overlast is vaak regionaal. Niet alleen in Velsen, maar ook in onze buurgemeenten kan overlast optreden. De overlast overstijgt soms de invloedssfeer van de individuele eigenaar of zelfs van de individuele gemeente. Toch hebben huiseigenaren een belangrijk wapen in handen, namelijk het treffen van bouwkundige maatregelen (zie hier voorbeelden). Wanneer grondwateroverlast optreedt kunnen twee oplossingsrichtingen gekozen worden:

 • Waterhuishoudkundige maatregelen: het water terugdringen, verlagen, keren
 • Bouwkundige maatregelen: de woning waterdicht maken

De grondwaterzorgplicht ‘begint’ volgens de Waterwet bij de huiseigenaar. Van de huiseigenaren wordt verwacht dat ze zelf maatregelen treffen om vloeren, kelders, muren en alle andere ondergrondse en gelijkvloerse constructies zo te verbeteren, dat water er minimaal invloed op heeft.

De gemeente zal alle schadeclaims met een algemene brief afwijzen op grond van de eigen wettelijke verantwoordelijkheid van de eigenaar en op grond van de structurele invulling van de grondwaterzorgplicht door de gemeente. Indien u besluit toch een claim in te dienen kunt u dat doen bij de afdeling Juridische Zaken. Daar kunt u ook nadere informatie krijgen.

Het juiste antwoord is helaas dat niemand dat weet. De oorzaak van de overlast is de regen. Niemand weet hoeveel, hoe vaak en hoe lang het de komende jaren regent. De verwachting is dat in het vroege voorjaar meer regen valt dan er water verdwijnt door verdamping. De regen en dus de overlast zal dan ook naar verwachting langer aanhouden. Of de overlast erger wordt hangt ook af van de regen. Als er veel regen blijft vallen dan wordt de overlast erger.

Op basis van onderzoek door onafhankelijke adviseurs verwacht men dat de overlast niet structureel is. In technische termen heet dat onderzoek naar de ‘herhalingstijd’ van neerslagpatroon en -hoeveelheid van 2012. Het lijkt er op dit moment op dat ‘2012’ zich niet vaak zal herhalen, misschien eens in de tien jaar of nog minder vaak.

Of de overlast erger wordt hangt af van de regen. Als er veel regen blijft vallen dan wordt de overlast erger.

Ja, dat mag en het hoeft geen probleem te zijn. Zeker als de overlast kortstondig is. Kruipruimtes zijn bedoeld om het contact met en invloed vanuit de grond zoveel mogelijk op te heffen. Als er water langdurig in de kruipruimtes komt, bestaat het risico dat water of waterdamp in muren en vloeren en zo het huis in trekt. Dit vocht kan aanleiding zijn tot schimmel- en zwamvorming. Dan moet het wel gaan om jaarlijks terugkerend water in de kruipruimte of kelder, gedurende langere tijd (weken/maanden) en onvoldoende geïsoleerde vloeren of geventileerde kruipruimtes en kelders.

Vochtoverlast is niet snel een probleem voor de volksgezondheid. De GGD’s zijn zeer terughoudend met het bevestigen van volksgezondheidsrisico’s met betrekking tot vocht. Het hangt af van veel omstandigheden, niet in het minst van de gezinssamenstelling en het watergebruik in huis. Zeker in meerpersoonshuishoudens overtreft de normale vochtproductie al gauw vochtoverlast door een teveel aan water in muren, kruipruimtes en kelders. Ook schimmelvorming is niet gauw een gezondheidsprobleem. De plaatselijke GGD of de landelijke GGD kan u hierover nader voorlichten.

Nee. De overlast komt door het water in de grond. De Velsense grond is als het ware een spons van zand, veen en klei waarin het water zit opgesloten. Dat water kan niet snel weggepompt worden zoals dat in een sloot of gracht of in de riolering wel kan. Het grondwater moet vanzelf ‘u

Nee. Het hoogheemraadschap beheert uitstekend het peil in de watergangen. Datzelfde geldt voor Rijkswaterstaat wat betreft het peil in het Noordzeekanaal. Nergens zijn langdurige overschrijdingen van het afgesproken boezempeil gemeten.

Nee. Inmiddels zijn er veel meningen over de mogelijke oorzaken van de wateroverlast. De enige echte oorzaak is de regen. De drinkwaterwinningen van de Amsterdamse Waterleidingen en de PWN in het duingebied van Kennemerland-Zuid zijn in de periode 1991–2002 in drie fasen gesloten. Dit heeft geleid tot de gewenste forse grondwaterstandverhogingen in het duingebied zelf, tot enige grondwaterstandsverhoging in de binnenduinrand en tot bijna nul in het stedelijk gebied van Heemstede, Velsen en Haarlem.

Omdat het sluiten van de winningen een groot project was, zijn er tientallen hydrologische, ecologische en waterhuishoudkundige onderzoeken doorgevoerd om de effecten ervan te leren kennen en te beheersen wanneer deze negatief zijn. In 2006 is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie samen met de PWN naar wat de werkelijk opgetreden effecten zijn van het sluiten van de winningen. Daarvoor zijn de waarnemingen (grondwaterstandsmetingen) van honderden peilbuizen uit de hele regio geanalyseerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn door alle betrokken partijen destijds aanvaard. Ook Velsen heeft bijgedragen aan het onderzoek.

De uitkomst van het onderzoek was dat grondwaterstanden fors verhoogd zijn in het duingebied zelf (tot plaatselijk enkele meters verhoging) en enigszins verhoogd zijn in de ‘binnenduinrand’. Dit is de lage rand van het duin tot aan de westkant van de stedelijk gebied van Bloemendaal, Haarlem, Velsen en Heemstede. In het stedelijk gebied blijken de grondwaterstanden echter vier jaar na dato van het stoppen van de onttrekkingen nauwelijks te zijn gestegen. Wanneer vandaag de dag de drinkwaterwinningen weer aan worden gezet, heeft dit geen effect op de grondwaterstand in Velsen. De kans op wateroverlast neemt niet af.

Nieuwe grondwateronttrekkingen op strategische locaties kunnen wel werken, maar zijn ongeschikt om het ontwateringsniveau van de stad genuanceerd te verlagen, en dat is precies wat de stad nodig heeft. Grondwateronttrekkingsinstallaties zijn bovendien technisch complex, kostbaar en lastig te beheren.

Effecten van deze maatregelen zijn omvangrijk en complex en zullen veel onbedoelde negatieve bijwerkingen bevatten, zoals ongewenste verzakkingen van slappe lagen in de ondergrond. Vanwege het grootschalige karakter zullen ze geen recht doen aan de specifieke omstandigheden van de individuele wijken in de stad.

U kunt uw klachten melden via Melding openbare ruimte of telefonisch via +14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Een Melding Openbare Ruimte kunt u ook maken via de Slim Melden app. Download de Slim Melden app in de Google Playstore (voor Android) of Apple App Store (voor iOS).

De gemeente legt al jaren drainage aan. Deze drainage is afgestemd op gemiddelde omstandigheden om grondwater snel genoeg afgevoerd te krijgen. De vraag is of het drainagestelsel uitgebreid moet worden of niet. Op dit moment is dat nog een onderzoeksvraag. De gemeente treft alleen extra maatregelen als voldoende is onderzocht hoe vaak de huidige overlast kan terugkeren en als de maatregelen doelmatig zijn, wat betekent dat de kosten van de maatregel in redelijke verhouding moeten staan met de geleden schade. Grootschalige aanleg van drainage is kostbaar.

Het is de kunst maatregelen te vinden die flexibel inzetbaar zijn, niet te duur en te moeilijk en die rekening houden met de specifieke omstandigheden van de verschillende wijken en stadsdelen. De oorzaak van deze overlast is de regen die overal valt.

Voor zover de gemeente nu weet, is het aanleggen van horizontale drainage de beste maatregel. De gemeente is sinds 2000 bezig met de vernieuwing en uitbreiding van haar drainagestelsel. Naast aanleg van drainage is het graven van sloten ook een belangrijk middel. Ook deze vorm van ontwatering draagt bij aan een droger Velsen.

Nee. Geen enkele beheerder kan de garantie bieden dat grondwaterstanden niet zullen stijgen of dalen. Grondwater laat zich uit de aard der zaak niet volledig beheersen. Daarnaast is de grondwaterzorgplicht een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

Elke gemeente heeft sinds 2008 een zogenaamde grondwaterzorgplicht met betrekking tot de grondwaterstanden in het bebouwd gebied. Het is een inspanningsverplichting, en wel ten aanzien van structurele overlast (regelmatig terugkerend en omvangrijk) die de gemeente met kosteneffectieve oplossingen kan keren. Dit betekent dat de gemeente haar best moet doen, maar niets kan garanderen.

In de openbare ruimte moet de gemeente het grondwater zoveel mogelijk beheersen, maar binnen de erfgrens heeft de eigenaar dezelfde zorgplicht. Dit is beschreven in de Waterwet. Dat houdt onder meer in dat van de particulier verwacht mag worden dat hij de gelijkvloerse en ondergrondse onderdelen van zijn woning net zo behandelt als bijvoorbeeld een dakkapel. Als deze lekt, zal iedere eigenaar deze waterdicht maken.

De gemeente moet het grondwaterbeheer in de openbare ruimte zodanig beheersen dat het wonen in en gebruiken van huizen en tuinen niet in ernstige mate gehinderd worden. Het gaat hier dan wel om de woonfunctie. Kelders en kruipruimtes vallen daar niet onder. Gemeentes hebben wel de wettelijke plicht om het door eigenaren aangeboden water (bijvoorbeeld drainagewater) te ontvangen, af te voeren en te verwerken.

De gemeente is voor de inwoner altijd het eerste aanspreekpunt (loketfunctie) inzake wateroverlastklachten. De provincie en PWN zijn niet verantwoordelijk voor het terugdringen van de wateroverlast.

Nee. Inmiddels zijn er veel meningen over de mogelijke oorzaken van de wateroverlast. De enige echte oorzaak is de regen. Grondwater stroomt van hoog naar laag. Op zijn weg kan het grondwater constructies tegenkomen die de stroming in zekere zin tegenhouden. Het gevolg kan zijn dat het grondwater als het ware opstroopt tegen de constructie. Dit effect is altijd klein én plaatselijk, omdat de omvang van die ondergrondse constructies in het niet valt bij de omvang van al het grondwater. En om een eventuele plaatselijke stijging van grondwater te voorkomen worden meteen ook drains neergelegd. Incidenteel kan het voorkomen dat een huis wel last heeft van ‘opstropend’ grondwater. Als bewoners weten dat vlak bij hun huis verschillende constructies in de ondergrond in de weg zitten, kan een klein onderzoek de moeite waard zijn.

Uit onderzoek blijkt de enige echte oorzaak van wateroverlast de hoeveelheid regen te zijn. De toename van kweldruk is een uitzonderlijk traag en complex natuurlijk proces dat over decennia of eeuwen zijn gestage invloed uitoefent. De Noordzee is in een eeuw tijd al 25 centimeter gestegen. In beginsel veroorzaakt dat een grotere kweldruk op het diepe grondwater achter de duinen. Een verhoogde kweldruk betekent dat het ondiepe grondwater steeds moeilijker wegzakt in de diepere grondlagen.

Zonder aanvullende maatregelen kan het op den duur leiden tot verhoogde ondiepe grondwaterstanden in de stad. Dit natuurlijke proces vindt al jarenlang plaats, maar wel heel geleidelijk. De doorwerking hiervan naar het bovenste ondiepe grondwater in de stad is gecompliceerd.

Als de zeespiegel 25 cm stijgt, zal het ondiepe grondwater in Velsen met zekerheid geen 25 cm stijgen, maar veel minder. Hoeveel, is een onderzoeksvraag. De gemeente volgt de ontwikkelingen onder andere met een grondwaterpeilbuizenmeetnet, en houdt er in het lange termijnbeleid rekening mee.

Dat het klimaat verandert is algemeen aanvaard. In Nederland is de jaarlijkse hoeveelheid regen vanaf 1910 toegenomen met 25%. Er valt vooral meer regen in de winter. De luchtstroming komt ook steeds meer vanuit het westen, opvallend is de toename van de hoeveelheid regen langs de kust. Mogelijk komt dit door de opwarming van de Noordzee. De laatste dertig jaar is ook het aantal natte dagen (10 mm regen per dag of meer) toegenomen. Zelfs het aantal dagen met zware regen (50 mm per dag of meer) lijkt de afgelopen zestig jaar te zijn toegenomen.

Dit proces werkt in beginsel grondwaterstandverhogend, maar op een ingewikkelde manier en zeer versluierd. In grondwaterstandsmetingen van de gemeente zijn tot nu toe klimaatverandering en stijging van zeespiegel niet te herkennen en zijn daarom ook geen oorzaak van de huidige wateroverlast. De enige echte oorzaak is de regen.

Dit is niet helemaal uit te sluiten. Inderdaad zijn oude riolen in min- of meerdere mate lek en voeren, weliswaar onbedoeld, grondwater mee af. Bij vervanging houdt dit op en kan de grondwaterstand ter plaatse stijgen. Met veel rioolvervangingen worden ook drainages aangelegd.

Nauwelijks. Volgens een vuistregel levert 1 centimeter sneeuw ongeveer 1,2 millimeter water op. Als er dus 10 centimeter sneeuw is gesmolten, levert dat ongeveer 1,2 centimeter water op. In de grond levert dat een grondwaterstijging op van ongeveer 3½ centimeter. Dit is bijna verwaarloosbaar aan wat er in totaal aan regen valt.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.