Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 3 september 2019 het wijzigingsplan “Van Diepenstraat” (idn: NL.IMRO.0453.WP0401VANDIEPENST1-R001)  hebben vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan heeft hieraan vooraf­gaand vanaf vrijdag 31 mei 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen inge­diend.

Aanleiding

Met dit wijzigingsplan wordt  in het braakliggende terrein tussen de Wijkerstraatweg, Doelmanstraat en de Van Diepenstraat te Velsen-Noord de bouw van 17 woningen in het kader van kleinschalig opdrachtgeverschap mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uitsluitend uit het braakliggende terrein tussen de Wijkerstraatweg, Doelmanstraat en de Van Diepenstraat te Velsen-Noord.

Plan inzien

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde wijzigingsplan “Van Diepenstraat” voor een ieder met ingang van vrijdag 13 september 2019 gedurende zes weken ter inzage.      

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijke plannen.

Beroep

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Downloads