Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 5 maart 2019 het wijzigingsplan Trawlerkade 16 (idn: NL.IMRO.0453.WP0503TRAWLERKAD16-R001) hebben vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan Trawlerkade 16 heeft hieraan vooraf­gaand vanaf vrijdag 30 november 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 3 zienswijzen inge­diend.

 

Aanleiding

Het wijzigingsplan Trawlerkade 16 is uitgevoerd conform eerdere besluitvorming van het college en gemeenteraad. Met het plan wordt de vestiging van een seksinrichting op het perceel Trawlerkade 16 mogelijk gemaakt. Voordat de seksinrichting kan worden gevestigd, moet het bestaande bestemmingsplan worden gewijzigd. Dit is gebeurd met het vaststellen van het  wijzigingsplan. De gemeenteraad had hiervoor in het bestemmingsplan Havengebied IJmuiden een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uitsluitend uit het perceel Trawlerkade 16.

Plan inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan Trawlerkade 16 ligt voor een ieder met ingang van vrijdag 15 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage:

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.

Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.

Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Degene die tijdig zijn of haar zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, en een belanghebbende die aantoont dat hij of zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan gedurende de ter inzage termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast een eventueel beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet eerder in werking dan dat op een dergelijk verzoek is beslist.