Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 december 2020 het wijzigingsplan Fidelishof 30, IJmuiden (idn: NL.IMRO.0453.WP0709FIDELISHOF1-R001) hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft hieraan vooraf­gaand vanaf 16 oktober 2020, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen inge­diend.

Aanleiding

Met het vaststellen van het wijzigingsplan is de bestemming van deze locatie gewijzigd van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’. De eigenaar van de locatie kan nu een vergunning aanvragen voor zijn bouwplan: het bouwen van acht woningen in de vorm van een hofje. Het leegstaande gebouw zal eerst worden gesloopt.

 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de oostzijde van IJmuiden, binnen de woonkern. De begrenzing van het plangebied is gelijk aan de begrenzing van de gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone wijzigingsgebied - 10’, zoals dat is opgenomen in het bestemmingsplan IJmuiden-Oost. Dit is het gebouw Fidelishof 30 met de bijbehorende grond.

Plangebied Fidelishof

Plan inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan Fidelishof 30 IJmuiden (idn: NL.IMRO.0453.WP0709FIDELISHOF1-R001) ligt met ingang van 28 december 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. De stukken zijn in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Vanwege corona moet u hiervoor telefonisch een afspraak maken via 0255 567200 of +14 0255 (zonder kengetal). Ook kunt het wijzigingsplan op ruimtelijke plannen raadplegen.

 

Beroep

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken, kunnen beroep indienen.

Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.