Aankondiging

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 mei 2019 het wijzigingsplan “Dokweg” (idn: NL.IMRO.0453.WP0502DOKWEG1-R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan “Dokweg” heeft hieraan vooraf­gaand vanaf vrijdag 15 maart 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen inge­diend.

Aanleiding

Met dit wijzigingsplan wordt het oprichten van een short stay hotel mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan Havengebied IJmuiden is hiervoor een wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Met dit wijzigingsplan wijzigt het college het bestemmingsplan van Gemengd in Horeca.

Het short stay hotel krijgt 40 kamers. Rondom het short stay hotel worden 42 parkeerplaatsen aangelegd.

Ligging plangebied

Het plangebied bestaat uitsluitend uit het perceel Dokweg 4 te IJmuiden.

Plan inzien

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde wijzigingsplan "Dokweg" voor een ieder met ingang van vrijdag 24 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage op:  

  • Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
  • Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
  • Digitaal raadpleegbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.