Vastgesteld wijzigingsplan Busbaan Wijckerpoort

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 12 december 2023 het wijzigingsplan ‘Busbaan Wijckerpoort’ (idn: NL.IMRO.0453.WP0301HOVSTATIONB1-R001) hebben vastgesteld. Met het vaststellen van dit wijzigingsplan is een aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – busbaan’ aan het bestemmingsplan toegevoegd.

Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om een busbaan met haltes en een fietsenstalling tussen de Velsertraverse (N197) en busstation Beverwijk te realiseren.

Aanleiding

De Provincie Noord-Holland wil graag het openbaar vervoer verbeteren. Eén van de plekken waar dit verbeterd kan worden is rond het busstation Beverwijk. Om de rijtijden van buslijnen 73 en 74 te verkorten en betrouwbaarder te maken heeft de provincie het plan om een busbaan Wijckerpoort aan te leggen tussen de Velsertraverse (N197) en het busstation Beverwijk. Gemeente Velsen staat achter dit plan. 

Om de aanleg van de busbaan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’ worden gewijzigd. De wijziging verloopt via een zogeheten wijzigingsmogelijkheid uit dat bestemmingsplan.

Het college heeft eerder een ontwerpwijzigingsplan ter inzage gelegd. Hierop zijn vijf zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft het college het wijzigingsplan aangepast ten opzichte van het ontwerp:

  1. Toevoeging van een § 3.2 waarin wordt ingegaan op het Groen- en Waterplan en hoe wordt omgaan met het groen en water in en rond de locatie.
  2. Aanpassing in hoofdstuk 2 van de term ‘sloot’ naar ‘watergang’.
  3. Update van afbeelding 5 (schetsontwerp) waarbij een onjuiste route van het fietspad en een onjuiste locatie van een onderstation zijn verwijderd.
     
  4. Toevoeging in § 4.9 van de eis “Afstromend hemelwater in de “driehoek” dient niet afgevoerd te worden via de twee bestaande systemen, omdat deze al te zwaar belast zijn.” aan een opsomming van eisen aan het watersysteem.

Ligging plangebied

Het plangebied ligt in Velsen-Noord en wordt globaal begrensd door de Velsertraverse (N197), het parkeerterrein Wijckerpoort, de Emplacementsweg en de spoorlijn Beverwijk - Haarlem.

Plan inzien

Het vastgestelde wijzigingsplan ‘Busbaan Wijckerpoort’ (idn: NL.IMRO.0453.WP0301HOVSTATIONB1-R001) ligt vanaf vrijdag 2 februari 2024 tot en met donderdag 14 maart 2024 ter inzage. Ook de bijbehorende onderzoeken en rapportages kunnen worden ingezien. 

Het plan is digitaal in te zien op https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart (zoek op bovenstaande plannaam of -nummer). De stukken zijn ook in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien, kunt u een afspraak maken via 0255 567200.

Beroep

Met ingang van vrijdag 2 februari 2024 kan binnen 6 weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling Bestuurs¬rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van een beroep schorst de werking van het besluit niet op. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 

Als binnen de termijn van 6 weken ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.